ABBANK Thông báo phát hành trái phiếu dài hạn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
--------------------
TPHCM, ngày 24 tháng  12  năm 2010

               THÔNG BÁO PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ABBANK 2010

  • Căn cứ Phương án phát hành trái phiếu ABBANK 2010 tại công văn số 19/CV-HĐQT.10 ngày 03/03/2010 do Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP An Bình phê duyệt;

  • Căn cứ công văn số 845/QĐ-NHNN ngày 06/04/2010 và công văn số 1363/QĐ-NHNN ngày 04/06/2010 của Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho Ngân hàng An Bình được phát hành Trái phiếu năm 2010;

  • Thực hiện theo Thông tư 07/2008/QĐ-NHNN ngày 24/3/2008 của Ngân hàng Nhà nước về Quy chế phát hành giấy tờ có giá của Tổ chức Tín dụng trong nước;

Ngân hàng TMCP An Bình xin thông báo phát hành Trái phiếu ABBANK 2010 đợt 2 như sau:

- Tên tổ chức tín dụng phát hành: Ngân Hàng TMCP An Bình.
- Tên gọi trái phiếu: trái phiếu ABBANK.
- Tổng mệnh giá của đợt phát hành: 390.000.000.000 đồng (ba trăm chín mươi tỷ đồng).
- Phương thức và đối tượng phát hành:  phát hành riêng lẻ cho các tổ chức tài chính trong và ngoài nước.
- Hình thức phát hành: trái phiếu ghi danh ghi sổ.
- Địa điểm phát hành: Hội sở Ngân hàng TMCP An Bình, số 170 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.
- Thời hạn trái phiếu: 02 năm 
- Thời hạn phát hành: phát hành một lần vào ngày 30/12/2010.
- Lãi suất: lãi suất cố định 12,23%/năm
- Phương thức trả lãi:  Trả lãi sau hàng năm trùng với ngày phát hành. Trả gốc một lần vào ngày đáo hạn trái phiếu.
- Địa điểm trả lãi: Hội sở chính Ngân hàng An Bình – số 170 Hai Bà Trưng, P. Đa Kao, Quận 1, TPHCM.
Trân trọng.
                               TM Ngân hàng TMCP An Bình
                                Tồng giám đốc

                              (Đã ký)


                                     Trần Thanh Hoa
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến