ABBANK thông báo phát hành trái phiếu chuyển đổi

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI


  • Căn cứ Nghị định số 52/2006/NĐ-CP ngày 19/05/2006 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;

  • Căn cứ nghị quyết số Đại hội đồng cổ đông ngày 24/3/2010 của về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi;

  • Căn cứ công văn số 3128  ngày 24/12/2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận cho ABBANK  phát hành trái phiếu chuyển đổi.


Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) trân trọng thông báo về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông như sau:

1. Tổ chức phát hành:               Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK)
2. Trái phiếu phát hành:


  • Tổng giá trị phát hành:     600.000.000.000 đồng (sáu trăm tỷ đồng);
  • Loại trái phiếu:                 Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông, không có bảo đảm;
  • Mệnh giá trái phiếu:         1.000.000 đồng (một triệu đồng);
  • Thời hạn trái phiếu:         24 tháng chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông;
  • Lãi suất:                           6,9%/ năm;
  • Thời điểm phát hành:      30/12/2010
  • Phương thức phát hành:Phát hành riêng lẻ theo Nghị định số 52/2006/NĐ-CP ngày 19/05/2006 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

3. Địa điểm công bố thông tin: Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK)
                                           Hội sở: 170 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM
                                           Điện thoại: 08-382404855    Fax: 08-3824 4856

ABBANK trân trọng thông báo./.

                                                                                                                                 Chủ tịch HĐQT
                                                                                                                                        (Đã ký)


                                                                                                                                   Vũ Văn Tiền
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến