Nghị quyết đại hội đồng cổ đông

Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng An Bình phiên họp thường niên 2008 họp ngày 26/03/2009, Đại hội đồng cổ đông nay ra nghị quyết:

 

1/ Chấp thuận và thông qua các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008 bao gồm:
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008 của Tổng Giám đốc (đính kèm);
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị (đính kèm).

 

2/ Chấp thuận và thông qua báo cáo thẩm định tài chính năm 2008 của Ban Kiểm soát (đính kèm).

 

3/ Chấp thuận và thông qua phương án hoạt động kinh doanh 2009 bao gồm các chỉ tiêu tài chính, kế hoạch hoạt động và phương án tăng vốn điều lệ (đính kèm).

 

4/ Chấp thuận và thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Abdul Farid bin Alias và nâng số thành viên Hội đồng Quản trị từ 4 lên 5 người.

 

5/ Chấp thuận và thông qua việc bầu miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Đào Mạnh Kháng.

 

6/ Chấp thuận và thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Spencer Lee Tien Chye, bà Huỳnh Thị Chiêu Loan, bà Nguyễn Thị Hạnh Tâm và nâng số thành viên Ban kiểm soát từ 3 lên 5 người.

 

CHỦ TỌA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

 

 

 

 

VŨ VĂN TIỀN

ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến