Thông báo mời dự Đại hội cổ đông bất thường 2010

Kính gửi:        QUÝ CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG AN BÌNH

Ngân hàng An Bình kính mời Quí cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông vào thời gian và địa điểm như sau:

Thời gian: 9 giờ đến 11g30.
 
                  Ngày 01/08/2010 (Chủ nhật).

Địa điểm:   Phòng Hội nghị Sunflower (Lầu 1- Khu mới)
 
                     Khách sạn Rex.
 
                     141 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM

Nội dung:
 
-   Bầu bổ sung thay thế  01 thành viên Hội đồng Quản trị.

-   Thông qua chỉnh sửa Điều lệ Ngân hàng An Bình.

-   Thông qua Qui chế Hội đồng Quản trị và Qui chế Ban kiểm soát.

Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Ngân hàng An Bình theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 9/7/2010 hoặc Những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

Đăng ký dự họp: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu Đăng ký dự họp/Ủy quyền gửi kèm) và gửi về Ngân hàng An Bình theo đường bưu điện (bằng phong bì gửi kèm)  hoặc gửi fax đến Ngân hàng An Bình trước 17h00 ngày 26/07/2010.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

-   Thông báo mời họp.

-   Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.

-   Giấy Ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu Đăng ký dự họp/ủy quyền, thư đề cử vào HĐQT BKS

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Ngân hàng An Bình

Khối Văn phòng HĐQT

Lầu 8, 170 Hai Bà Trưng, P. Đa Kao, Q.1, TP. HCM

Điện thoại: 08.38244855 (Máy lẻ: 1841, 1844, 1846)      Fax: 08.38244855

Website: www.abbank.vn

Thông báo này thay cho Giấy mời họp. Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do Quý cổ đông tự trang trải.

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
(đã ký)

 VŨ VĂN TIỀN
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến