Thông báo mời tham dự Đại hội cổ đông Ngân hàng TMCP An Bình năm 2016


TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2016

THÔNG BÁO 
MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2016


Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG AN BÌNH

Ông/Bà/Công ty: 
Mã số: 
Địa chỉ:

Ngân hàng TMCP An Bình kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông vào thời gian và địa điểm như sau:

Thời gian: 8:30 đến 12:00 – Ngày 28/04/2016 (Thứ năm).

Địa điểm:
Sảnh Champagne – Lầu 1 Khách sạn Novotel, 167 Hai Bà Trưng, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Nội dung:
  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015.
  • Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016.
  • Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2015 và định hướng hoạt động 2016.
  • Báo cáo thẩm định tài chính năm 2015, hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm toán nội bộ.
  • Thông qua tờ trình về việc Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận 2015.
  • Thông qua tờ trình về Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
  • Thông qua chỉnh sửa Điều lệ Ngân hàng TMCP An Bình.
  • Bầu miễn nhiệm, bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

Điều kiện tham dự Đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phiếu theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 05/04/2016 hoặc những người được ủy quyền.

Đăng ký dự họp: Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu Đăng ký dự họp/Ủy quyền) và gửi về Ngân hàng theo đường bưu điện (bằng phong bì gửi kèm) hoặc gửi fax số (08) 38244759, email đến địa chỉ: phuongnth@abbank.vn trước 17 giờ 00 ngày 21/04/2016.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo những giấy tờ sau:
Thông báo mời họp, Giấy Ủy quyền và CMND.

Các tài liệu liên quan đến Đại hội: Kính mời Quý cổ đông xem tài liệu trên website từ ngày 18/04/2016.

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
Ngân hàng TMCP An Bình – Văn Phòng HĐQT
Lầu 8, 170 Hai Bà Trưng, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM
Điện thoại: (08)38244855 (máy lẻ: 1841, 1845)
Website: www.abbank.vn

Trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
VŨ VĂN TIỀN
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến