Thông báo mời tham dự Đại hội cổ đông ngân hàng TMCP An Bình 2015

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2015

           
 THÔNG BÁO
MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG


Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG AN BÌNH

Ông/Bà/Công ty:
Mã số:


Ngân hàng TMCP An Bình kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông vào thời gian và địa điểm như sau:

Thời gian: 8:30 đến 12:00 - Ngày: 27/04/2015 (Thứ hai).

Địa điểm: Lầu 1 Khách sạn Novotel - 167 Hai Bà Trưng, P.Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Nội dung:
  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014.
  • Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2014 và định hướng hoạt động 2015.
  • Báo cáo thẩm định tài chính năm 2014 của Ban kiểm soát.
  • Thông qua tờ trình về việc Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận 2014.
  • Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015.
  • Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ 2015
  • Thông qua tờ trình về Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
  • Thông qua chỉnh sửa Điều lệ Ngân hàng TMCP An Bình.

Điều kiên tham dự Đại hội:
Cổ đông sở hữu cổ phiếu theo danh sách cổ đông chốt đến ngày  31/03/2015 hoặc những người được ủy quyền.

Đăng ký dự họp: Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu Đăng ký dự họp/Ủy quyền gửi kèm hoặc đăng tải tại website: www.abbank.vn) và gửi về Ngân hàng theo đường bưu điện (bằng phong bì gửi kèm) hoặc gửi fax số (08) 38244759, email đến địa chỉ: phuongnth@abbank.vn trước 17 giờ 00 ngày 20/04/2015.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo những giấy tờ sau:
Thông báo mời họp, Giấy Ủy quyền và CMND.
Mẫu Đăng ký dự họp hoặc ủy quyền.

Các tài liệu liên quan đến Đại hội: Kính mời Quý cổ đông xem tài liệu trên website tại đây.

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
Ngân hàng TMCP An Bình – Văn Phòng HĐQT
Lầu 8, 170 Hai Bà Trưng, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM
Điện thoại: (08)38244855 (máy lẻ: 1841, 1845)
Website: www.abbank.vn
Trân trọng thông báo.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

Vũ Văn Tiền


ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến