Thông báo mời tham dự Đại hội cổ đông ngân hàng TMCP An Bình

TP.HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2014
 
             THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kính gửi:     QUÝ CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG AN BÌNH

Ông/Bà/Công ty:
Mã số:
Ngân hàng TMCP An Bình kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông vào thời gian và địa điểm như sau:
Thời gian: 8 giờ 30 đến 12 giờ. Ngày: 23/04/2014 (Thứ tư).
Địa điểm: Phòng Lotus Ballroom A – Lầu 1. Khách sạn Rex, số 141 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM.
Nội dung:
              - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013.
              - Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2013 và định hướng hoạt động 2014.
              - Báo cáo thẩm định tài chính năm 2013 của Ban kiểm soát.
              - Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2014.
              - Thông qua Tờ trình về việc trích lập các Quỹ.
              - Thông qua tờ trình về Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
              - Thông qua Quy chế Đại hội Đồng cổ đông.

Điều kiện tham dự Đại hội:
Cổ đông sở hữu cổ phiếu theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 31/03/2014 hoặc những người được ủy quyền.
Đăng ký dự họp: Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu Đăng ký dự họp/Ủy quyền gửi kèm hoặc đăng tải tại website: www.abbank.vn) và gửi về Ngân hàng theo đường bưu điện (bằng phong bì gửi kèm) hoặc gửi fax số (08) 38244759, email đến địa chỉ: phuongnth@abbank.vn trước 17 giờ 00 ngày 18/04/2014.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo những giấy tờ sau
:
Thông báo mời họp, Giấy Ủy quyền và CMND.

Các tài liệu liên quan đến Đại hội: Kính mời Quý cổ đông xem tài liệu trên website từ ngày 14/04/2014.

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ
:
Ngân hàng TMCP An Bình – Văn Phòng HĐQT
Lầu 8, 170 Hai Bà Trưng, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM
Điện thoại: (08)38244855 (máy lẻ: 1841, 1845)   
Website: www.abbank.vn

Trân trọng thông báo.
                                                                                                                TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                                                              CHỦ TỊCH
                                                                                                                                 (Đã ký)


                                                                                                                             Vũ Văn Tiền
 


ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến