Thông báo mời tham dự đại hội cổ đông


TPHCM, ngày 05 tháng 03 năm 2011
 
THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kính gửi:  QUÝ CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG AN BÌNH

Ngân hàng An Bình kính mời Quí cổ đông tham dự phiên họp Đại hội cổ đông vào thời gian và địa điểm như sau:

Thời gian: 8 giờ 30 đến 12 giờ.  Ngày: 29/03/2011 (Thứ ba).
Địa điểm: Khách sạn Rex. Số 141 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM, Phòng Lotus Ballroom A   Lầu 1.
Nội dung:
     Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010.
     Thông qua báo cáo thẩm định tài chính năm 2010 của Ban kiểm soát.
     Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị.
     Thông qua phương án hoạt động kinh doanh năm 2011.
     Bầu miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị.
     Bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản trị.
     Bầu miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát.
     Bầu bổ sung thay thế thành viên Ban Kiểm soát.

Điều kiện tham dự Đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phiếu theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 05/03/2011 hoặc những người được ủy quyền.
Đăng ký dự họp: Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quí cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự đại hội (theo mẫu Đăng ký dự họp/Ủy quyền gửi kèm) và gửi về Ngân hàng theo đường bưu điện (bằng phong bì gửi kèm) hoặc gửi fax đến Ngân hàng trước 17h00 ngày 23/03/2011.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
- Thông báo mời họp và Giấy Ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội: Kính mời Quí cổ đông xem tài liệu trên website từ ngày 24/03/2011. Mẫu Đăng ký dự họp/ủy quyền... được đăng trên website của Ngân hàng: www.abbank.vn

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quí cổ đông vui lòng liên hệ:
        Ngân hàng An Bình   Khối Văn phòng HĐQT
        Lầu 8, 170 Hai Bà Trưng, P. Đa Kao, Q.1, Tp. HCM
        Điện thoại: (08) 38244855 (Máy lẻ: 1841, 1844, 1846)           Fax: (08) 38244759
        Website: www.abbank.vn

Thông báo này thay cho Giấy mời họp.
        Trân trọng thông báo.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH
(đã ký)
VŨ VĂN TIỀN


ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến