Thông báo mời tham dự đại hội cổ đông

TP.HCM, ngày 10  tháng 05 năm 2012

THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG


Kính gửi:     QUÝ CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG AN BÌNH

Ông/Bà/Công ty:
Mã số:


Ngân hàng An Bình kính mời Quý cồ đông tham dự phiên họp Đại hội cổ đông vào thời gian và địa điểm như sau:

Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ
Ngày:  28/05/2012 (Thứ hai)
Địa điểm: Phòng Lotus Ballroom A – Lầu 1 Khách sạn Rex, số 141 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM.

Nội dung:
-    Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011.
-    Thông qua báo cáo thẩm định tài chính năm 2011 của Ban kiểm soát.
-    Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2011 và định hướng 2012.
-    Thông qua phương án hoạt động kinh doanh năm 2012 .
-    Thông qua Kế hoạch tăng vốn điều lệ 2012.
-    Thông qua Kế hoạch tái phát hành cổ phiếu Quỹ.
-    Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS chỉnh sửa.
-    Bầu miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và thay thế thành viên Ban Kiểm soát.

Điều kiên tham dự Đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phiếu theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 30/04/2012 hoặc những người được ủy quyền.

Đăng ký dự họp: Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự đại hội (theo mẫu Đăng ký dự họp/Ủy quyền gửi kèm) và gửi về Ngân hàng theo đường bưu điện (bằng phong bì gửi kèm) hoặc gửi fax, email đến Ngân hàng trước 17 giờ 00 ngày 23/05/2012

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo những giấy tờ sau:
Thông báo mời họp và Giấy Ủy quyền ( trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

Các tài liệu liên quan đến Đại hội: Kính mời Quý cổ đông xem tài liệu trên website từ ngày 24/05/2012. Mẫu Đăng ký dự họp/Ủy quyền…được đăng trên website của Ngân hàng: www.abbank.vn

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quí cổ đông vui lòng liên hệ:
Ngân hàng An Bình – Khối Văn Phòng HĐQT
Lầu 8, 170 Hai Bà Trưng, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM
Điện thoại: (08)38244855 (máy lẻ: 1841,1844, 1845)    - Fax: (08) 38244759
Website: www.abbank.vn

Thông báo này thay cho Giấy mời họp
Trân trọng thông báo.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)


Vũ Văn Tiền

 

ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến