Thông báo mời tham dự đại hội cổ đông thường niên 2010

TPHCM, ngày 14 tháng 05 năm 2011

THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

 


Kính gửi
:     QUÝ CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG AN BÌNH


Ngân hàng An Bình kính mời Quí cổ đông tham dự phiên họp Đại hội cổ đông vào thời gian và đại điểm như sau:

Thời gian: 8giờ đến 12 giờ
Ngày: 27/05/2011 ( Thứ sáu)

Địa điểm: Phòng Lotus Ballroom A - Lầu 1
Khách sạn Rex, Số 141 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM.

Nội dung:
 

     - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010.
     - Thông qua báo cáo thẩm định tài chính năm 2010 của Ban kiểm soát.
     - Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị.
     - Thông qua phương án HĐKD năm 2011và bản chiến lược phát triển 2011-2020 của ABBANK.
     - Bầu miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị.
     - Bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản trị.
     - Bầu miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát.
     - Bầu bổ sung thay thế thành viên Ban Kiểm soát.

Điều kiện tham dự đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phiếu theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 14/05/2011 hoặc những người được ủy quyền.

Đăng ký dự họp: Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quí cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự đại hội ( theo mẫu Đăng ký dự họp/Ủy quyền tại đây) và gửi về Ngân hàng theo đường bưu điện (bằng phong bì gửi kèm) hoặc gửi fax, email đến Ngân hàng trước 17h00 ngày 24/05/2011.

Cổ đông hoặc người được ủy quyên đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
- Thông báo mời họp và Giấy Ủy quyền ( trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

Các tài liêu liên quan đại hội: Kính mời Quí cổ đông xem tài liệu website từ ngày 20/05/2011. Mẫu đăng ký dự họp/ ủy quyền.. được đăng trên website của Ngân hàng: www.abbank.vn

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quí cổ đông vui lòng liên hệ:
Ngân hàng An Bình   Khối Văn phòng HĐQT
Lầu 8, 170 Hai Bà Trưng, P. Đa Kao, Q.1, Tp. HCM
Điện thoại: (08) 38244855 (Máy lẻ: 1841, 1844, 1846)           Fax: (08) 38244759
Website: www.abbank.vn

Trân trọng thông báo.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ        
CHỦ TỊCH
(đã ký)
VŨ VĂN TIỀN
 

ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến