Thông báo mời tham dự phiên họp đại hội cổ đông thường niên năm 2012

TP.HCM, ngày 16 tháng 04 năm 2013
 
THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Kính gửi:     QUÝ CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG AN BÌNH

Ông/Bà/Công ty:
Mã số:
Ngân hàng TMCP An Bình kính mời Quý cồ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông vào thời gian và địa điểm như sau:

Thời gian:     8 giờ 30 đến 12 giờ 00
           Ngày: 28/04/2013 (Chủ Nhật)
Địa điểm:       Phòng Lotus Ballroom A – Lầu 1
                         Khách sạn Rex, số 141 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM.
Nội dung:
-    Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012.
-    Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2012 và định hướng hoạt động 2013.
-    Báo cáo thẩm định tài chính năm 2012 của Ban kiểm soát.
-   Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2013.
-   Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT chỉnh sửa.
-   Thông qua Điều lệ Ngân hàng TMCP An Bình chỉnh sửa.
-   Thông qua Quy chế ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
-   Thông qua tờ trình về việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận 2012.
-   Thông qua tờ trình về Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 và 2013.
-   Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017.
 
Điều kiện tham dự Đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phiếu theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 31/03/2013 hoặc những người được ủy quyền.

Đăng ký dự họp: Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự đại hội (theo mẫu Đăng ký dự họp/Ủy quyền gửi kèm) và gửi về Ngân hàng theo đường bưu điện (bằng phong bì gửi kèm) hoặc gửi fax, email đến Ngân hàng trước 17 giờ 00 ngày 26/04/2013.

 
Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo những giấy tờ sau:

Thông báo mời họp, Giấy Ủy quyền và CMND (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

Các tài liệu liên quan đến Đại hội: Kính mời Quý cổ đông xem tài liệu trên website từ ngày 23/04/2013. Mẫu Đăng ký dự họp/Ủy quyền được đăng trên website của Ngân hàng: www.abbank.vn

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quí cổ đông vui lòng liên hệ:

Ngân hàng TMCP An Bình – Văn Phòng HĐQT
Lầu 8, 170 Hai Bà Trưng, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM
Điện thoại: (08)38244855 (máy lẻ: 1841,1844, 1845) - Fax: (08) 38244759
Website: www.abbank.vn
Thông báo này thay cho Giấy mời họp.
Trân trọng thông báo.
    TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

VŨ VĂN TIỀN

ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến