Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010

Hội đồng Quản trị Ngân hàng An Bình (ABBANK) xin thông báo đến Quí cổ đông về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt lần 1/2010 cho cổ đông từ nguồn lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2010:

• Ngày chốt danh sách cổ đông: 09/07/2010.
• Tỉ lệ tạm ứng: 5%/ trên số cp sở hữu (tương đương 500 đồng/cổ phần).
• Ngày bắt đầu chi trả: 30/07/2010.

Phương thức: trả vào tài khoản của Cổ đông tại ABBANK (cổ đông chưa có tài khoản, Ngân hàng sẽ mở và chuyển tiền vào). Kể từ ngày 30/07/2010, Quí cổ đông có nhu cầu rút tiền mặt từ tài khoản của mình, xin mời mang CMND đến một điểm giao dịch ABBANK bất kỳ để rút.
 
                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Hội đồng Quản trị NH An Bình
 
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến