Thông báo tăng vốn điều lệ

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM ngày 07 tháng 12 năm 2010
 
THÔNG BÁO TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

 

Theo công văn số 8731/NHNN-TTGSNH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 10/11/2010 về việc chấp thuận cho ABBANK thay đổi  vốn điều lệ,  Ngân hàng TMCP An Bình xin trân trọng thông báo với Quý cổ đông về việc tăng vốn điều lệ  năm 2010 như sau :

Ngân hàng TMCP An Bình sẽ thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn từ 3.482.512.960.000 đồng lên 3.830.764.260.000 đồng (ba ngàn tám trăm ba mươi tỷ bảy trăm sáu mươi bốn triệu hai trăm sáu mươi ngàn đồng).

Tổng số lượng phát hành: 34.825.130 cổ phiếu thưởng, trị giá 348.251.300.000 đồng, từ nguồn quỹ thặng dư vốn cổ phần cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10%.
Thời gian phát hành: dự kiến 12/2010

Ngân hàng An Bình sẽ thông báo ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền trong tháng 12/2010.
 

Trân trọng.

 

 

 

 

NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH

CHỦ TỊCH HĐQT

(đã ký)

 

VŨ VĂN TIỀN

ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến