Thông báo về việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2010 thành cổ phiếu

Ngân hàng An Bình xin thông báo đến Quý cổ đông về việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2010 thành cổ phiếu như sau:

Tăng vốn điều lệ Ngân hàng An Bình từ chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2010 thành cổ phiếu phổ thông:
  • Loại trái phiếu: trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông;
  • Tổng giá trị trái phiếu chuyển đổi đã phát hành năm 2010: 600.000.000.000 đồng (sáu trăm tỉ đồng);
  • Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000 đồng (một triệu đồng);
  • Tổng giá trị trái phiếu được chuyển đổi: 598.000.000.000 đồng (năm trăm chín muơi tám tỉ đồng);
  • Tỷ lệ chuyển đổi: 1:100 (01 trái phiếu được chuyển đổi thành 100 cổ phiếu phổ thông);
  • Tổng số cổ phiếu được chuyển đổi: 59.800.000 cổ phiếu, mệnh giá: 10.000 đồng;
  • Thời gian thực hiện chuyển đổi dự kiến: ngày 18/04/2013
  • Vốn điều lệ sau khi chuyển đổi: 4.797.999.760.000 đồng

Trân trọng thông báo đến Quý cổ đông
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến