Chuyên viên Chính sách Quản lý rủi ro Tín dụng - Phòng Quản lý rủi ro Tín dụng (Hội sở HCM)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

  • Đánh giá cơ chế, qui trình, qui định, chính sách liên quan đến hoạt động tín dụng và đề xuất các cải tiến, điều chỉnh hoặc giải pháp;

  • Rà soát các hồ sơ, tài liệu, qui trình, qui định chính sách liên quan đến hoạt động tín dụng của Ngân hàng nhằm đảm bảo tính đồng nhất và giúp kiểm soát, giảm thiểu được các rủi ro;

  • Thiết lập và xem xét các thẩm quyền phê duyệt tín dụng đối với các ngành kinh tế, đối tượng khách hàng (theo định hướng phát triển tín dụng hàng năm cũng như đặc thù hoạt động của từng Đơn vị, vùng miền) và các chính sách quy định hướng dẫn về xử lý nợ xấu;

  • Đánh giá rủi ro từ các sản phẩm tín dụng của các Khối Khách hàng Doanh nghiệp/ Khối Khách hàng Cá nhân;

  • Đề xuất biện pháp, phương án quản lý, hạn chế rủi ro theo sản phẩm cho khách hàng cá nhân/ khách hàng doanh nghiệp bảo đảm các biện pháp đưa ra mang tính khả thi và tuân thủ theo mọi quy định của ABBANK.

 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

  • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành có liên quan.
  • Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc tại các vị trí liên quan đến công tác tín dụng, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm viết chính sách Tín dụng.
  • Có kiến thức về các sản phẩm tín dụng của Ngân hàng, kiến thức về các chính sách tín dụng, và các quy định Pháp luật liên quan.

 

HÌNH THỨC ỨNG TUYỂN:

Để ứng tuyển, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo Mẫu ứng tuyển gửi về email: vthphuong@abbank.vn với tiêu đề & tên file đính kèm:

Địa điểm_Chức danh ứng tuyển_Họ & tên

(Vd: HCM_CV QLRR TD - BP CS & Co che_Nguyen Van A)

 

THỜI HẠN ỨNG TUYỂN:

Đến hết ngày 28/02/2019

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến