Bảo lãnh dịch vụ bất động sản

Bảo lãnh dự án bất động sản (hay bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai) là cam kết của ABBANK với bên mua, bên thuê mua nhà ở (Bên nhận bảo lãnh) về việc Chủ đầu tư (Bên được bảo lãnh) sẽ bàn giao nhà ở đúng tiến độ cam kết. Trường hợp Chủ đầu tư vi phạm tiến độ giao nhà và bên mua, bên thuê mua nhà ở có yêu cầu thì ABBANK có trách nhiệm hoàn lại tiền ứng trước và các khoản tiền khác cho bên mua/bên thuê mua theo Hợp đồng mua bán, Hợp đồng thuê mua nhà ở đã ký với Chủ đầu tư.

Thông tin sản phẩm

Tiện ích

 • Tăng uy tín của Chủ đầu tư trong giao dịch với bên mua, bên thuê mua nhà ở.
 • Giúp Chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục xin cấp phép bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định của Nhà nước.

Đặc điểm

 • Phương thức bảo lãnh: phát hành bảo lãnh trong hạn mức được cấp.
 • Loại tiền bảo lãnh: VND
 • Trị giá bảo lãnh: tối đa không vượt quá 70% giá trị hợp đồng mua bán, cho thuê mua nhà ở (trường hợp Chủ đầu tư là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì trị giá bảo lãnh không quá 50% giá trị hợp đồng mua bán, cho thuê mua nhà ở).
 • Tỷ lệ ký quỹ và Tài sản bảo đảm: theo quy định của ABBANK được ban hành trong từng thời kỳ
 • Phí bảo lãnh: Theo quy định của ABBANK từng thời kỳ.
 • Hình thức phát hành bảo lãnh: Thư bảo lãnh.
 • Thẩm quyền phê duyệt: Tổng Giám đốc/Hội đồng tín dụng/Hội đồng Quản trị.

Đối tượng

 • Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản (sau đây gọi là Chủ đầu tư) có nhu cầu được ABBANK phát hành bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ của mình với Bên nhận bảo lãnh.

Hồ sơ đăng ký

 • Các hồ sơ cấp tín dụng theo quy định của ABBANK (theo quy định);
 • Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh theo mẫu ABBANK;
 • Hồ sơ pháp lý dự án bất động sản;
 • Văn bản của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh về nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua (bản chính/bản sao);
 • Dự thảo Hợp đồng mua bán/cho thuê mua nhà ở HT TTL/hoặc bản sao Hợp đồng mua bán/cho thuê mua nhà ở HT TTL;
 • Các hồ sơ liên quan khác (nếu có).

Dịch vụ bảo lãnh

Cam kết cấp tín dụng

Cam kết cấp tín dụng (thư hứa) là văn bản cam kết của ABBANK về việc sẽ cấp tín dụng cho Khách hàng (cho vay, phát hành bảo lãnh) khi Khách hàng...

Bảo lãnh dự án bất động sản

Bảo lãnh dự án bất động sản (hay bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai) là cam kết của ABBANK với...

Bảo lãnh trong nước

Là hình thức cấp tín dụng mà ABBANK cam kết sẽ thực hiện các nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng 

ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến