Kết quả kinh doanh quý III/2011

Sau 9 tháng đầu năm 2011, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) họat động ổn định với lợi nhuận lũy kế trước thuế 329,4 tỷ đồng. Riêng trong Qúy III, ABBANK đã trích lập dự phòng rủi ro tín dụng là 240 tỷ đồng nhằm đảm bảo an tòan hệ thống ngân hàng trong tình hình diễn biến thị trường vẫn có nhiều dấu hiệu chưa ổn định và còn nhiều khó khăn. Vì vậy lợi nhuận của ABBANK trong Qúy III còn 21,88 tỷ đồng.

Cũng trong tháng 7/2011, ABBANK phải nộp phần thuế thu nhập doanh nghiệp trong quý II là gần 40 tỷ đồng. Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp trong quý III/2011 ABBANK phải nộp là 5,47 tỷ đồng, (bằng lợi nhuận quý III x 25%). Như vậy thực tế lợi nhuận sau thuế của Qúy III ABBANK lãi 16,31 tỷ đồng (bằng lợi nhuận trước thuế là 21,88 tỷ trừ thuế TNDN 5,47 tỷ).

Mặc dù hoạt động tài chinh ngân hàng còn nhiều khó khăn và thử thách trong những tháng cuối năm, nhưng ABBANK khẳng định vẫn hoạt động ổn định, an toàn và hiệu quả. ABBANK sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh từ dịch vụ thế mạnh của ngân hàng để đảm bảo lợi nhuận năm 2011.
 

ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến