Tin tức

Lãi suất tiết kiệm VND mới nhất áp dụng từ ngày 22/12/2018

Lãi suất tiết kiệm VND (%/năm): áp dụng từ ngày 22/12/2018

Kỳ hạn Lĩnh lãi cuối kỳ Lĩnh lãi hàng quý Lĩnh lãi hàng tháng Lĩnh lãi trước
Không kỳ hạn 0.40 - - -
01 tuần 1.00 - -  
02 tuần 1.00 - - -
03 tuần 1.00 - - -
01 tháng 5.50 - - 5.47
02 tháng 5.40 - 5.39 5.35
03 tháng 5.50 - 5.47 5.43
04 tháng 5.50 - 5.46 5.40
05 tháng 5.50 - 5.45 5.38
06 tháng 6.80 6.74 6.71 6.58
07 tháng 6.80 - 6.69 6.54
08 tháng 6.80 - 6.67 6.51
09 tháng 6.80 6.69 6.65 6.47
10 tháng 6.80 - 6.63 6.44
11 tháng 6.80 - 6.61 6.40
12 tháng 7.70 7.49 7.44 7.15
13 tháng 8.30(*) - - -
15 tháng 7.40 7.14 7.10 6.77
18 tháng 7.40 7.08 7.04 6.66
24 tháng 7.40 6.96 6.92 6.45
36 tháng 7.40 6.74 6.70 6.06
48 tháng 7.40 6.53 6.50 5.71
60 tháng 7.40 6.35 6.31 5.40

Lưu ý: (*): Mức lãi suất này áp dụng đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm từ 500 tỷ đồng trở lên.

Lãi suất TGTT VND: 0.40 %/năm (áp dụng từ ngày 01/06/2016).

ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến