Tin tức

Lãi suất tiết kiệm VND mới nhất áp dụng từ ngày 06/11/2019

06Lãi suất tiết kiệm VND (%/năm): áp dụng từ ngày 06/11/2019

Kỳ hạn Lĩnh lãi cuối kỳ Lĩnh lãi hàng quý Lĩnh lãi hàng tháng Lĩnh lãi trước
Không kỳ hạn 0.40 - - -
01 tuần 1.00 - -  
02 tuần 1.00 - - -
03 tuần 1.00 - - -
01 tháng 5.40 - - 5.38
02 tháng 5.40 - 5.39 5.35
03 tháng 5.40 - 5.47 5.33
04 tháng 5.40 - 5.36 5.30
05 tháng 5.40 - 5.35 5.28
06 tháng 7.00 6.94 6.90 6.76
07 tháng 6.80 - 6.69 6.54
08 tháng 7.20 - 7.05 6.87
09 tháng 7.20 7.07 7.03 6.83
10 tháng 6.80 - 6.63 6.44
11 tháng 6.80 - 6.61 6.40
12 tháng 8.20 7.96 7.91 7.58
13 tháng (*) 8.30 - 7.97 7.62
15 tháng 8.30 7.98 7.92 7.52
18 tháng 8.30 7.90 7.85 7.38
24 tháng 8.30 7.75 7.70 7.12
36 tháng 8.30 7.48 7.43 6.65
48 tháng 8.30 7.23 7.19 6.23
60 tháng 8.30 7.00 6.96 5.87

Lãi suất TGTT VND: 0.40 %/năm (áp dụng từ ngày 01/06/2016).

(*) Đối với các trường hợp mở mới/ tái tục các khoản tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng sẽ áp dụng theo mức lãi suất của kỳ hạn 13 tháng (theo từng loại hình lĩnh lãi).

ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến