1900.571.581

Tài liệu tổ chức

Đại hội đồng cổ đông

Tài liệu đã được ĐHCĐ thông qua ngày 28/04/2016 Tài liệu họp ĐHCĐ năm 2016 Tài liệu đã được ĐHCĐ ngày 27/4/2015 thông qua Tài liệu họp ĐHCĐ năm 2015 Tài liệu đã được ĐHCĐ thường niên 2014 thông qua ngày 23/04/2014 Tài liệu họp ĐHCĐ năm 2014 Tài liệu đã được ĐHCĐ thường niên thông qua ngày 28/04/2013 Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2011 Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2010 Tài liệu ĐHCĐ bất thường 07/2010