(Có hiệu lực từ 30/11/2018 hoặc đến khi có thông báo khác của ABBANK)

Lãi suất

%/ năm

Lãi suất cơ sở

8.3%/ năm