Lãi suất tiền gửi thanh toán/ tiền gửi có kỳ hạn lĩnh lãi cuối kỳ dành cho khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ:

Tài khoản/Kỳ hạn

Lãi suất VND

(%/năm)

Lãi suất USD

(%/năm)

TK TGTT

0,50%

0,00%

1 tuần

0,80%

0,00%

2 tuần

0,80%

0,00%

3 tuần

0,80%

0,00%

1 tháng

4,70%

0,00%

2 tháng

4,70%

0,00%

3 tháng

5,00%

0,00%

6 tháng

5,70%

0,00%

9 tháng

5,70%

0,00%

10 tháng

5,70%

0,00%

11 tháng

5,70%

0,00%

12 tháng

7,00%

0,00%

13 tháng

7,00%

0,00%

15 tháng

7,00%

0,00%

18 tháng

7,00%

0,00%

24 tháng

7,00%

0,00%

36 tháng

7,00%

0,00%

Lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn tự chọn ngày dành cho khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ như sau:

            Tài khoản/Kỳ hạn

Lãi suất VND

(%/năm)

7 ngày - 13 ngày

0,80%

14 ngày - 20 ngày

0,80%

21 ngày – 29 ngày

0,80%

30 ngày – 58 ngày

4,70%

59 ngày – 88 ngày

4,70%

89 ngày – 119 ngày

5,00%

120 ngày –149 ngày

5,00%

150 ngày – 180 ngày

5,00%

181 ngày – 211 ngày

5,70%

212 ngày – 241 ngày

5,70%

242 ngày – 272 ngày

5,70%

273 ngày – 302 ngày

5,70%

303 ngày – 333 ngày

5,70%

334 ngày – 364 ngày

5,70%

365 ngày – 392 ngày

7,00%

(Theo quy định của ABBANK ban hành trong từng thời kỳ)