Lãi suất "Tiết kiệm bậc thang" áp dụng từ ngày 21/10/2020

Kỳ hạn Lãi suất tiết kiệm bậc thang – lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm)
Từ 1 triệu VNĐ đến dưới
100 triệu VNĐ
Từ 100 triệu VNĐ đến dưới 500 triệu VNĐ Từ 500 triệu VNĐ đến dưới 1 tỷ đồng Từ 1 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ đồng Từ 3 tỷ đồng
trở lên
01 tháng 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55
02 tháng 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55
03 tháng 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55
05 tháng 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55
06 tháng 5.70 5.70 5.70 5.75 5.80
07 tháng 5.70 5.70 5.70 5.75 5.80
09 tháng 5.80 5.80 5.80 5.85 5.90
10 tháng 5.80 5.80 5.80 5.85 5.90
12 tháng 6.30 6.30 6.30 6.35 6.40
18 tháng 6.50 6.50 6.50 6.55 6.60
24 tháng 6.60 6.60 6.60 6.65 6.70
36 tháng 7.10 7.10 7.10 7.15 7.20