Lãi suất tiết kiệm VND (%/năm): áp dụng từ ngày 21/10/2020
 

Kỳ hạn Lĩnh lãi cuối kỳ Lĩnh lãi hàng quý Lĩnh lãi hàng tháng Lĩnh lãi trước
Không kỳ hạn 0.20      
01 tuần 0.20      
02 tuần 0.20      
03 tuần 0.20      
01 tháng 3.55     3.54
02 tháng 3.55   3.54 3.53
03 tháng 3.55   3.54 3.52
04 tháng 3.55   3.53 3.51
05 tháng 3.55   3.53 3.50
06 tháng 5.70 5.66 5.63 5.54
07 tháng 5.70   5.62 5.52
08 tháng 5.70   5.61 5.49
09 tháng 5.80 5.72 5.69 5.56
10 tháng 5.80   5.68 5.53
11 tháng 5.80   5.66 5.51
12 tháng 6.30 6.16 6.13 5.93
15 tháng 6.40 6.20 6.17 5.93
18 tháng 6.50 6.25 6.22 5.92
24 tháng 6.60 6.25 6.22 5.83
36 tháng 7.10 6.49 6.45 5.85
48 tháng 7.10 6.30 6.27 5.53
60 tháng 7.10 6.12 6.09 5.24
13 tháng 8.30 (*)

Lãi suất TGTT VND: 0.20 %/năm (áp dụng từ ngày 13/05/2020).

(*) Lãi suất 13 tháng trên đây là một cấu phần để tham chiếu tính toán lãi suất cho các khoản vay và được áp dụng đối với các trường hợp gửi tiết kiệm từ 500 tỷ đồng trở lên trên một khoản tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng - lãi cuối kỳ và các trường hợp mở mới/ tái tục các khoản tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng có mức tiền gửi nhỏ hơn 500 tỷ đồng sẽ áp dụng theo mức lãi suất của kỳ hạn 12 tháng (theo từng loại hình lĩnh lãi).