Phó Giám đốc Chi nhánh (Chi nhánh Điện Biên)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • Lập và triển khai kế hoạch hoạt động kinh doanh của Chi nhánh và các Đơn vị trực thuộc, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh, phát triển khách hàng và chỉ tiêu khác do Ban Điều hành giao.
 • Chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý và triển khai hoạt động nghiệp vụ và kinh doanh tại Đơn vị bao gồm phát triển khách hàng, quản lý chỉ tiêu kinh doanh, quản lý tài chính của Đơn vị và đảm bảo sử dụng ngân sách hiệu quả.
 • Cập nhật, đề xuất và tổ chức thực hiện các chính sách, quy chế, quy định của Ngân hàng về chất lượng dịch vụ.
 • Tổ chức thực hiện các chức năng nhiệm vụ và các hoạt động được phép kinh doanh của Chi nhánh trên cơ sở tối đa hóa lợi nhuận, tuân thủ quy định pháp luật và quy định nội bộ của ABBANK.
 • Chỉ đạo và điều phối hoạt động kinh doanh và nghiệp vụ của các Phòng, bộ phận trong Chi nhánh và các Đơn vị trực thuộc theo quy trình, chức năng nhiệm vụ và các quy định của ABBANK, nhằm đạt được các chỉ tiêu kinh doanh, tối đa hóa lợi nhuận, gia tăng hiệu quả hoạt động.
 • Tham gia đàm phán, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản, chứng từ của Chi nhánh theo sự ủy quyền của Tổng Giám đốc, trong phạm vi thẩm quyền được giao theo quy định của ABBANK.
 • Kiểm soát và phê duyệt các nghiệp vụ kinh doanh và vận hành theo thẩm quyền quy định. Tham mưu cho Ban Điều hành và Hội đồng Quản trị về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Chi nhánh.
 • Quản lý rủi ro và đảm bảo hoạt động của Chi nhánh an toàn theo đúng các quy định của pháp luật và của ABBANK.
 • Duy trì và tăng cường mối quan hệ với các khách hàng và các đối tác của Chi nhánh.
 • Duy trì, phát triển hình ảnh, thương hiệu ABBANK và phối hợp triển khai thực hiện các hoạt động marketing theo chương trình, hoạt động của  ABBANK.
 • Triển khai các chương trình xúc tiến thương hiệu, marketing tại địa bàn theo các chương trình của toàn hệ thống.

YÊU CẦU:

 • Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Tài Chính, Ngân Hàng, Kinh Tế....
 • Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng/ Phó phòng và tương đương tại Ngân hàng hoặc có kinh nghiệm ở vị trí Quản lý tương đương tại Ngân hàng.
 • Có kỹ năng lãnh đạo, lập kế hoạch chiến lược và kinh doanh;  quản lý, triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh và công việc.
 • Nắm vững các các quy định, chính sách, quy chế liên quan đến nghiệp vụ Tài chính – Kế toán, Kế toán Ngân hàng.
 • Hiểu biết về cơ cấu, tính năng, lịch sử của sản phẩm/nhóm sản phẩm, phí dịch vụ liên quan, cách thức vận hành triển khai nhóm sản phẩm.
 • Có kiến thức về các Quy định pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng, các công cụ/ hình thức cho vay, bảo lãnh; quy trình/ thủ tục thu hồi nợ hay xử lý nợ.
 • Có khả năng kiểm soát các hoạt động của nghiệp vụ  tín dụng.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Vui lòng gửi đơn theo mẫu ứng tuyển và gửi về địa chỉ email tuyendunghn@abbank.vn hoặc ngango@abbank.vn

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến