Thành viên Chuyên trách Hội đồng Tín dụng - Chuyên gia Phê duyệt Cao cấp (Hội sở HCM)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

  • Ra quyết định cấp tín dụng/ từ chối cấp tín dụng đối với các hồ sơ trong hạn mức được phân quyền phê duyệt;

  • Tham gia phê duyệt các giao dịch cấp tín dụng và hoạt động kinh doanh khác thuộc thẩm quyền từ cấp Hội đồng Tín dụng trở lên.
  • Thực hiện các công việc khác do Chủ tịch Hội đồng Tín dụng/ Tổng Giám đốc phân công.

 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

  • Tốt nghiệp Đại học trở lên với chuyên ngành có liên quan.
  • Có tối thiểu 12 năm kinh nghiệm trong nghiệp vụ ngân hàng và tối thiểu 05 năm trong công tác phê duyệt cấp tín dụng.
  • Nắm vững nghiệp vụ về Tài chính, Ngân hàng;
  • Có chuyên môn về thẩm định tín dụng;
  • Có khả năng ra quyết định phê duyệt cấp tín dụng.

 

HÌNH THỨC ỨNG TUYỂN:

Để ứng tuyển, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo Mẫu ứng tuyển gửi về email: tintq@abbank.vn với tiêu đề & tên file đính kèm:

Địa điểm_Chức danh ứng tuyển_Họ & tên

(Vd: HCM_TV chuyen trach HDTD _Nguyen Van A)

 

THỜI HẠN ỨNG TUYỂN:

Đến hết ngày 20/09/2018

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến