icon
Department
Khối Quản lý rủi ro en
icon
Field
icon
Province / City
Hà Nội
icon
Job Type
Full Time
icon
Application Date
31/05/2021
icon
Number of Recruitment
1
icon
Description
- Thiết lập và lượng hóa Khẩu vị rủi ro tín dụng, thiết lập hạn mức tín dụng tập trung theo ngành kinh tế, nhóm khách hàng, loại sản phẩm, loại tài sản bảo đảm.
- Phối hợp các Khối kinh doanh xây dựng Định hướng tín dụng hàng năm.
- Theo dõi, kiểm soát với tần suất thường xuyên, liên tục đối với các chỉ tiêu rủi ro trọng yếu, các chỉ tiêu có rủi ro cao nhằm có cảnh báo kịp thời và đề xuất biện pháp quản lý đến Ban điều hành và các Khối/Phòng ban liên quan.
- Thực hiện các báo cáo đánh giá định kỳ tình hình rủi ro tín dụng, tình hình thực hiện, tuân thủ hạn mức tín dụng, định hướng và đưa ra các kiến nghị đề xuất giảm thiểu và cảnh báo rủi ro tín dụng toàn hàng.
- Định kỳ hàng tháng gửi các loại báo cáo đánh giá danh mục, tóm lược rủi ro đến Cổ đông, Ủy Ban QLRR, Ban điều hành và các Khối/Phòn/Ban liên quan.
- Phối hợp với các Phòng/Ban liên quan thực hiện các báo cáo đánh giá gửi NHNN và các báo cáo quản lý nội bộ theo định kỳ hoặc theo chỉ đạo đột xuất.
- Phối hợp Khối Công nghệ ngân hàng từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu chuẩn về tín dụng, tự động hóa báo cáo phục vụ việc quản lý danh mục tín dụng.
- Tham gia các dự án của ngân hàng về chuẩn hóa dữ liệu tín dụng và xây dựng các công cụ quản lý rủi ro tín dụng.
- Nghiên cứu phân tích ngành nghề, biến động thị trường... phục vụ cho việc đánh giá rủi ro danh mục ngành và cảnh báo.
 
icon
Requirement
- Tốt nghiệp Đại học ngành/chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế, Thương mại, Quản trị kinh doanh, hoặc các ngành/chuyên ngành khác có liên quan.
- Có kinh nghiệm làm việc ở cùng vị trí tối thiểu 1 năm, ưu tiên trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng.
- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng tối thiểu 3 năm.
- Có kiến thức về các quy định, quy trình, chính sách quản lý rủi ro, chính sách tín dụng tại ABBANK.
- Nắm vững các loại rủi ro tín dụng, hiểu rõ các loại rủi ro trọng yếu.
Bắt buộc: Sử dụng thành thạo Excel. Ưu tiên sử dụng thành thạo các công cụ khác như VBA…
Submit application for this job

(*) Thông qua giá trị cốt lõi "Nhân sự là tài sản" hướng đến quy trình tuyển dụng: Công khai - Công bằng - Công tâm, ứng viên ứng tuyển vào ABBANK không phải chi trả bất kỳ chi phí trong quá trình tuyển dụng. ABBANK cam kết đảm bảo tính bảo mật, trung thực, minh bạch, khách quan, các thông tin cá nhân mà Anh Chị cung cấp thông qua mẫu biểu này chỉ nhằm mục đích phục vụ cho công tác tuyển dụng tại ABBANK.

(*) Application form should be in the format of .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf.
The file size is not more than 2Mb and and it should not be protected by password.
Or you can apply the job by download the application template with the subject: Địa điểm_Chức danh ứng tuyển_Họ & tên (For example: HCM_CV QLRR TD - BP CS & Co che_Nguyen Van A)