icon
Department
Đơn vị Kinh doanh - Khu vực Hà Nội
icon
Field
icon
Province / City
Hà Nội
icon
Job Type
Full Time
icon
Application Date
18/06/2023
icon
Number of Recruitment
3
icon
Description
1. Công tác lập kế hoạch:
Tiếp nhận, xây dựng và triển khai các kế hoạch hành động chi tiết của bản thân gắn liền với kế hoạch và mục tiêu chung của Bộ phận và Phòng.
2. Thực hiện các công việc liên quan:
- Thực hiện rà soát, tổng hợp, phân tích các báo cáo của các tuyến phòng thủ số 1, 2 và 3 để đảm bảo công tác kiểm toán các hoạt động, quy trình, bộ phận được thực hiện thường xuyên, liên tục.
- Xây dựng các chỉ tiêu phát triển tự động từ hệ thống T24, datamart để phục vụ công tác kiểm toán liên tục (ưu tiên mảng nghiệp vụ tín dụng)
- Xây dựng các Hướng dẫn, mẫu biểu thực hiện kiểm toán liên tục theo chỉ đạo của Trưởng Bộ phận Tổng hợp Báo cáo và Trưởng phòng Chính sách & Tổng hợp báo cáo.
- Định kỳ ngày, tuần, hàng tháng gửi kết quả báo cáo đã tổng hợp, phân tích, đề xuất các rủi ro trọng yếu (đặc biệt về mảng tín dụng) để Trưởng KTNB xem xét, trình BKS quyết định các cuộc kiểm toán đột xuất tùy theo rủi ro nghiệp vụ phát sinh.
- Thực hiện báo cáo liên quan đến hoạt động của KTNB gửi NHNN;
- Phối hợp thực hiện kế hoạch kiểm toán hàng năm hoặc các cuộc kiểm toán phát sinh ngoài kế hoạch của Phòng Kiểm toán Khối nguồn vốn, các Khối vận hành/hỗ trợ và Công ty con; Phòng kiểm  toán Khối và Đơn vị kinh doanh; Phòng Kiểm toán Công nghệ thông tin
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng Chính sách và Tổng hợp báo cáo, Trưởng KTNB, BKS.
3. Kiểm soát thực hiện
- Đo lường hiệu quả của việc triển khai các kế hoạch, điều chỉnh và thực thi các hành động để nâng cao hiệu quả công việc;
- Đảm bảo tính hiệu quả, kịp thời, minh bạch và thống nhất của các chính sách, qui trình, qui định và hệ thống liên quan đến hoạt động của Phòng được triển khai.
4. Phát triển nhân sự
- Thường xuyên nâng cao kiến thức, kinh nghiệm của ABBANK thông qua việc tham gia các chương trình đào tạo về kỹ năng và kiến thức liên quan đến hoạt động nghề nghiệp;
- Tham gia xây dựng, đóng góp vào việc thực hiện nhiệm vụ và nâng cao năng suất lao động của Phòng;
- Hướng dẫn, hỗ trợ các KTV, KTV chính thực hiện các công việc một cách khoa học và hiệu quả.
- Tham gia xây dựng một môi trường làm việc thuận lợi và tích cực tại Phòng và Ngân hàng.
5. Dịch vụ khách hàng
- Xây dựng, duy trì mối quan hệ chặt chẽ và hiệu quả với các Đơn vị nội bộ nhằm triển khai hiệu quả việc thực thi các mục tiêu của Ngân hàng.
- Duy trì và tăng cường mối quan hệ với Ngân hàng Nhà nước, các định chế tài chính trong nước và nước ngoài, các đối tác cung cấp thông tin thị trường và các Cơ quan Ban ngành liên quan để vận hành hoạt động một cách hiệu quả;
- Đề xuất các giải pháp và sáng kiến để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng cũng như nâng cao hiệu quả quy trình tác nghiệp giữa các Đơn vị nội bộ ABBANK.
6. Xây dựng quy trình, quy chế:
- Tham mưu Trưởng phòng trong việc xây dựng các quy trình, quy chế, chính sách và hướng dẫn liên quan đến hoạt động của Phòng;
- Rà soát và đề xuất điều chỉnh, thay đổi các chính sách, qui trình, qui định và hệ thống liên quan;
- Tham gia góp ý đối với dự thảo các văn bản liên quan trong nội bộ. 
7. Báo cáo và lưu trữ:
- Thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định;
- Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về độ chính xác, kịp thời của các báo cáo;
- Lưu trữ các chứng từ, sổ sách về hoạt động theo quy định.

 
icon
Requirement
- Có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán;
- Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trực tiếp thuộc một trong các ngành ngân hàng, tài chính, kế toán, luật, kiểm toán;
- Có khả năng giao tiếp, khả năng làm việc độc lập; làm việc nhóm hiệu quả.
- Thường xuyên đóng góp ý tưởng, sáng kiến cải tiến trong Phương pháp luận, công tác kiểm toán.
Có khả năng/kinh nghiệm thực hiện vai trò trưởng nhóm đối với các cuộc kiểm toán Khối Hội sở, các cuộc kiểm toán chuyên đề, quy trình, sản phẩm liên quan đến các ĐVKD có quy mô cấp I theo cơ cấu tổ chức của ABBANK từng thời kỳ.
Submit application for this job

(*) Thông qua giá trị cốt lõi "Nhân sự là tài sản" hướng đến quy trình tuyển dụng: Công khai - Công bằng - Công tâm, ứng viên ứng tuyển vào ABBANK không phải chi trả bất kỳ chi phí trong quá trình tuyển dụng. ABBANK cam kết đảm bảo tính bảo mật, trung thực, minh bạch, khách quan, các thông tin cá nhân mà Anh Chị cung cấp thông qua mẫu biểu này chỉ nhằm mục đích phục vụ cho công tác tuyển dụng tại ABBANK.

(*) Application form should be in the format of .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf.
The file size is not more than 2Mb and and it should not be protected by password.
Or you can apply the job by download the application template with the subject: Địa điểm_Chức danh ứng tuyển_Họ & tên (For example: HCM_CV QLRR TD - BP CS & Co che_Nguyen Van A)