Điều kiện cấp hạn mức

 • Mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại ABBANK và đăng ký sử dụng dịch vụ thanh toán tiền điện tự động (YouAutopay-E) thông qua ABBANK.
 • Không có nợ nhóm 2 trở lên tại các TCTD trong 2 năm gần nhất.
 • Hoạt động có lãi trong 2 năm gần nhất.
 • Doanh thu bình quân tối thiểu 2.500.000.000 (Hai tỷ năm trăm triệu) đồng/tháng trong 12 tháng gần nhất.
 • Tiền điện thanh toán bình quân hàng tháng (căn cứ vào hóa đơn tiền điện của doanh nghiệp trong vòng 3 tháng gần nhất) tối thiểu 100.000.000 (một trăm triệu) đồng/tháng.
 • Doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu tối thiểu 5.000.000.000 (Năm tỷ) đồng và hoạt động liên tục tối thiểu 3 năm.

Phí - Lãi suất

 • Phí: theo quy định hiện hành của ABBANK.
 • Lãi suất: cạnh tranh và có chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp đã giao dịch với ABBANK.

Hồ sơ vay vốn

 • Hồ sơ vay: Giấy đề nghị vay vốn, Bản sao hóa đơn thanh toán tiền điện trong vòng 6 tháng gần nhất.
 • Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp.
 • Hồ sơ tình hình tài chính.
 • Hồ sơ kinh doanh: hợp đồng kinh tế đầu vào, đầu ra trong 3 tháng gần nhất.
 • Hồ sơ tài sản đảm bảo.