EN Tài Khoản Doanh Nghiệp

Switch service view
EN Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn

EN Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn

EN Là tài khoản tiền gửi của doanh nghiệp hoặc tổ chức kinh tế tại ABBANK trong một thời hạn nhất định được quy định trước.

EN Tài khoản ký quỹ dành cho doanh nghiệp kinh doanh lữ hành Quốc tế

EN Tài khoản ký quỹ dành cho doanh nghiệp kinh doanh lữ hành Quốc tế

EN Đây là tài khoản tiền gửi ký quỹ, giúp cho Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành được cấp phép hoạt động kinh doanh và đảm bảo trong việc hoạt động kinh doanh khi phát sinh rủi ro.

  • Hỗ trợ cấp Giấy chứng nhận kinh doanh lữ hành quốc tế.
  • Hỗ trợ Doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh.