Thông tin sản phẩm:
  • Mục đích phát hành CKCTD:
- Bổ túc hồ sơ xin cấp phép đầu tư Dự án
- Bổ túc Hồ sơ dự thầu.
- Bổ túc hồ sơ khác, tùy theo mục đích đề nghị cấp CK CTD của khách hàng.
  • Loại tiền:
- VND.
- Ngoại tệ khác (tuân thủ pháp luật Việt Nam về quản lý ngoại hối).
  • Thời hạn cam kết: tối đa 36 tháng kể từ ngày phát hành.
  • Phí: Theo biểu phí hiện hành của ABBANK.
Đối tượng: Doanh nghiệp là Khách hàng hiện hữu hoặc Khách hàng mới có nhu cầu được ABBANK phát hành Cam kết cấp tín dụng.      

Hồ sơ đăng ký:
  • Đề nghị phát hành CKCTD.
  • Hồ sơ khác: theo quy định của ABBANK từng thời kỳ.