Thông tin sản phẩm:
  • Loại tiền gửi: VND, USD.
  • Số tiền gửi tối thiểu: 500.000 đồng hoặc 50USD.
  • Kỳ hạn gửi tiền: từ 1 tuần đến 60 tháng.
  • Hình thức lĩnh lãi:Lĩnh lãi cuối kỳ, lĩnh lãi trước, lĩnh lãi hàng tháng, lĩnh lãi hàng quý, lĩnh lãi không kỳ hạn.
Đối tượng:
  • Gửi tiết kiệm bằng VND: Công dân Việt Nam.
  • Gửi tiết kiệm bằng USD: Công dân Việt Nam là người cư trú.

Quy định niêm yết về tiền gửi tiết kiệm cá nhân vui lòng xem tại đây