Kinh doanh ngoại tệ và sản phẩm phái sinh

Hiển thị dịch vụ
Giao dịch ngoại tệ giao ngay

Giao dịch ngoại tệ giao ngay

Giao dịch ngoại tệ giao ngay

 • Mua bán ngoại tệ để phục vụ cho các hoạt động thanh toán của doanh nghiệp
 • Phát triển sản phẩm riêng biệt phù hợp từng khách hàng
 • Tỷ giá mua bán cạnh tranh trên thị trường
Giao dịch ngoại tệ kỳ hạn

Giao dịch ngoại tệ kỳ hạn

Giao dịch ngoại tệ kỳ hạn

 • Đáp ứng được nhu cầu đa dạng của khách hàng
 • Phát triển sản phẩm riêng biệt phù hợp từng khách hàng
 • Tỷ giá mua bán cạnh tranh trên thị trường
Giao dịch ngoại tệ hoán đổi

Giao dịch ngoại tệ hoán đổi

Giao dịch ngoại tệ hoán đổi

 • Đáp ứng được nhu cầu đa dạng của khách hàng
 • Phát triển sản phẩm riêng biệt phù hợp từng khách hàng
 • Chi phí giao dịch cạnh tranh nhất
Hoán đổi tiền tệ chéo

Hoán đổi tiền tệ chéo

Hoán đổi tiền tệ chéo

 • Đáp ứng được nhu cầu đa dạng của khách hàng
 • Phát triển sản phẩm riêng biệt phù hợp từng khách hàng
 • Chi phí giao dịch cạnh tranh nhất
Hoán đổi lãi suất

Hoán đổi lãi suất

Sẵn sàng đáp ứng nhanh chóng, kịp thời nhu cầu ngoại tệ của Doanh nghiệp

 • Đáp ứng được nhu cầu đa dạng của khách hàng
 • Phát triển sản phẩm riêng biệt phù hợp từng khách hàng
 • Chi phí giao dịch cạnh tranh nhất