Thông tin chi tiết
Đối tượng áp dụng:
Áp dụng cho tất cả các Khách hàng (KH) cá nhân gửi tiền gửi kênh điện tử tại Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình
Đặc điểm sản phẩm
Kênh gửi tiền: Internet Banking (Online Banking) và/hoặc Mobile Banking (AB Ditizen)
Loại tiền: Đồng Việt Nam (VND)
Số tiền gửi tối thiểu: 500.000 VND (Bằng chữ: Năm trăm ngàn đồng)
Kỳ hạn áp dụng
  • Cá nhân là người Việt Nam: Từ 01 tuần đến 60 tháng
  • Cá nhân là người nước ngoài: Từ 01 tuần đến 36 tháng
Phương thức lĩnh lãi:
  • Cá nhân là người Việt Nam: Lĩnh lãi cuối kỳ/Hàng quý/Hàng tháng/Lĩnh lãi trước
  • Cá nhân là người nước ngoài: Lĩnh lãi cuối kỳ/Hàng quý/Hàng tháng
Điều kiện, điều khoản tiền gửi trực tuyến xem tại đây