Ngân Hàng Điện Tử SME
Đặc điểm
  • Linh hoạt sử dụng dòng tiền nhưng vẫn hưởng được lãi suất không kỳ hạn trên tài khoản.
  • KH có thể tham gia “Dịch vụ kết chuyển số dư tập trung”.
  • Nhận được báo có ngay khi tiền vào tài khoản thông qua Dịch vụ Online Bank-ing, SMS Banking.

Hồ sơ đăng ký
  • Theo quy định của ABBANK ban hành từng thời kỳ.