Thông tin sản phẩm:
  • Mục đích vay: Đáp ứng đa dạng nhu cầu, mục đích tín dụng của khách hàng: Cho vay, phát hành bảo lãnh, L/C, thấu chi,….
  • Mức cấp tín dụng: Theo nhu cầu và khả năng trả nợ của khách hàng, tối đa 10 tỷ đồng.
  • Thời hạn cấp tín dụng: Căn cứ vào nhu cầu của khách hàng, tối đa 120 tháng.
  • Loại tiền cấp tín dụng: VND, ngoại tệ.
  • Phương thức tài trợ: Hạn mức và từng lần.
  • Phương thức trả nợ gốc, lãi:
- Gốc: Hàng tháng/hàng quý/cuối kỳ
- Lãi: Hàng tháng trên số dư nợ thực tế tại thời điểm tính lãi
- Ân hạn gốc: Được ân hạn gốc tối đa 12 tháng theo các nhu cầu về thời gian triển khai tài sản cố định.
  • TSĐB: 
- STK/HĐTG/Số dư tài khoản;
- Bất động sản theo quy định sản phẩm của ABBANK;

Đối tượng: Doanh nghiệp siêu nhỏ (doanh thu năm liền kề ≤ 25 tỷ đồng) đi lên từ hộ kinh doanh/cá thể kinh doanh, hoặc doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp tách ra từ tập đoàn/công ty lớn có nhu cầu có nhu cầu được ABBANK cấp tín dụng  (cho vay, phát hành bảo lãnh, L/C, thấu chi,…) phục vụ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.