Xem Báo cáo Kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ ngày 03/03/2021 tại đây