Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ngày 12/05/2021. Chi tiết tại đây.