Lãi suất cho vay cơ sở dành cho Khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Đối với khoản vay bằng VND:

Kỳ hạn khoản vay

Kỳ điều chỉnh lãi suất

LSCV cơ sở (%/năm)

Dưới 06 tháng

1 tháng/lần

6.1

2 tháng/lần

6.3

3 tháng/lần

6.9

Từ 06 tháng đến dưới 12 tháng

1 tháng/lần

6.1

2 tháng/lần

6.3

3 tháng/lần

7.2

12 tháng

1 tháng/lần

6.3

2 tháng/lần

6.5

3 tháng/lần

8.1

Trên 12 đến 24 tháng

1 tháng/lần

6.8

2 tháng/lần

7.0

3 tháng/lần

8.1

Trên 24 đến 36 tháng

1 tháng/lần

7.0

2 tháng/lần

7.2

3 tháng/lần

8.1

Trên 36 tháng

1 tháng/lần

7.3

2 tháng/lần

7.5

3 tháng/lần

8.1

Đối với khoản vay bằng ngoại tệ (USD/EUR):

Kỳ hạn khoản vay

Kỳ điều chỉnh lãi suất

LSCV cơ sở (%/năm)

Đến 12 tháng

1 tháng/lần

2.6

2 tháng/lần

2.6

3 tháng/lần

2.6

Trên 12 tháng

1 tháng/lần

3.1

2 tháng/lần

3.1

3 tháng/lần

3.1


Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày : 29/12/2018