Lãi suất tiền gửi thanh toán/ tiền gửi có kỳ hạn lĩnh lãi cuối kỳ dành cho khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ:

Tài khoản/Kỳ hạn Lãi suất VND
(%/năm)
Lãi suất USD
(%/năm)
TK TGTT 0,20% 0,00%
1 tuần 0,20% 0,00%
2 tuần 0,20% 0,00%
3 tuần 0,20% 0,00%
1 tháng 3,50% 0,00%
2 tháng 3,50% 0,00%
3 tháng 3,50% 0,00%
4 tháng 3,50% 0,00%
5 tháng 3,50% 0,00%
6 tháng 5,50% 0,00%
7 tháng 5,50% 0,00%
8 tháng 5,50% 0,00%
9 tháng 5,50% 0,00%
10 tháng 5,50% 0,00%
11 tháng 5,50% 0,00%
12 tháng 5,70% 0,00%
13 tháng 5,70% (*) 0,00%
15 tháng 5,70% 0,00%
18 tháng 5,80% 0,00%
24 tháng 5,80% 0,00%
36 tháng 5,80% 0,00%

Lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn tự chọn ngày dành cho khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ như sau:

Tài khoản/Kỳ hạn Lãi suất VND
(%/năm)
7 ngày - 13 ngày 0.20%
14 ngày - 20 ngày 0.20%
21 ngày – 29 ngày 0.20%
30 ngày – 58 ngày 3,50%
59 ngày – 88 ngày 3,50%
89 ngày – 119 ngày 3,50%
120 ngày –149 ngày 3,50%
150 ngày – 180 ngày 3,50%
181 ngày – 211 ngày 5,50%
212 ngày – 241 ngày 5,50%
242 ngày – 272 ngày 5,50%
273 ngày – 302 ngày 5,50%
303 ngày – 333 ngày 5,50%
334 ngày – 364 ngày 5,50%
365 ngày – 392 ngày 5,70%

(Theo quy định của ABBANK ban hành trong từng thời kỳ)