Lãi suất tiền gửi thanh toán/ tiền gửi có kỳ hạn lĩnh lãi cuối kỳlãi suất tiền gửi có kỳ hạn Online banking dành cho khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ:

Tài khoản/Kỳ hạn Lãi suất VND
(%/năm)
Lãi suất USD
(%/năm)
TK TGTT 1,00% 0,00%
1 tuần 1,00% 0,00%
2 tuần 1,00% 0,00%
3 tuần 1,00% 0,00%
1 tháng 5,60% 0,00%
2 tháng 5,60% 0,00%
3 tháng 5,60% 0,00%
4 tháng 5,60% 0,00%
5 tháng 5,60% 0,00%
6 tháng 7,00% 0,00%
7 tháng 7,00% 0,00%
8 tháng 7,00% 0,00%
9 tháng 7,00% 0,00%
10 tháng 7,00% 0,00%
11 tháng 7,00% 0,00%
12 tháng 7,50% 0,00%
13 tháng 7,50% 0,00%
15 tháng 7,50% 0,00%
18 tháng 7,60% 0,00%
24 tháng 7,60% 0,00%
36 tháng 7,60% 0,00%
> 36 tháng 7,60% 0,00%


Lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn tự chọn ngày dành cho khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ như sau:

Tài khoản/Kỳ hạn Lãi suất VND
(%/năm)
7 ngày – 13 ngày 1,00%
14 ngày – 20 ngày 1,00%
21 ngày – 29 ngày 1,00%
30 ngày – 58 ngày 5,60%
59 ngày – 88 ngày 5,60%
89 ngày – 119 ngày 5,60%
120 ngày –149 ngày 5,60%
150 ngày – 180 ngày 5,60%
181 ngày – 211 ngày 7,00%
212 ngày – 241 ngày 7,00%
242 ngày – 272 ngày 7,00%
273 ngày – 302 ngày 7,00%
303 ngày – 333 ngày 7,00%
334 ngày – 364 ngày 7,00%
365 ngày – 392 ngày 7,50%