Biểu lãi suất tiền gửi thanh toán/tiền gửi có kỳ hạn lĩnh lãi cuối kỳ dành cho Khách hàng Doanh nghiệp áp dụng từ ngày 16/01/2021.

Tài khoản/Kỳ hạn Lãi suất VND Lãi suất USD
(%/ năm) (%/ năm)
TK TGTT 0,20% 0,00%
1 tuần 0,20% 0,00%
2 tuần 0,20% 0,00%
3 tuần 0,20% 0,00%
1 tháng 3,00% 0,00%
2 tháng 3,00% 0,00%
3 tháng 3,00% 0,00%
4 tháng 3,00% 0,00%
5 tháng 3,00% 0,00%
6 tháng 4,80% 0,00%
7 tháng 4,80% 0,00%
8 tháng 4,80% 0,00%
9 tháng 4,80% 0,00%
10 tháng 4,80% 0,00%
11 tháng 4,80% 0,00%
12 tháng 5,10% 0,00%
13 tháng 5,10% 0,00%
15 tháng 5,10% 0,00%
18 tháng 5,30% 0,00%
24 tháng 5,30% 0,00%
36 tháng 5,30% 0,00%