Ban hành Biểu lãi suất Huy động dành cho Khách hàng doanh nghiệp như sau:
 

 
Tài khoản/Kỳ hạn Lãi suất VND Lãi suất USD
(%/ năm) (%/ năm)
TK TGTT 1,00% 0,00%
1 tuần 1,00% 0,00%
2 tuần 1,00% 0,00%
3 tuần 1,00% 0,00%
1 tháng 5,00% 0,00%
2 tháng 5,00% 0,00%
3 tháng 5,00% 0,00%
4 tháng 5,00% 0,00%
5 tháng 5,00% 0,00%
6 tháng 6,80% 0,00%
7 tháng 6,80% 0,00%
8 tháng 6,80% 0,00%
9 tháng 6,80% 0,00%
10 tháng 6,80% 0,00%
11 tháng 6,80% 0,00%
12 tháng 7,30% 0,00%
13 tháng 8,00%(*) 0,00%
15 tháng 8,00% 0,00%
18 tháng 8,00% 0,00%
24 tháng 8,00% 0,00%
36 tháng 8,00% 0,00%

(*) Lãi suất áp dụng cho Khách hàng có số tiền gửi từ 100 tỷ trở lên, trường hợp số tiền gửi dưới 100 tỷ áp dụng theo lãi suất kỳ hạn 12 tháng.

Trong mọi trường hợp không được vượt quá mức lãi suất huy động vốn tối đa do Ngân hàng nhà nước quy định.
  • Đối với VND kỳ hạn dưới 01 tháng và TK TGTT: 1,00%/năm
  • Đối với VND kỳ hạn từ 01 tháng đến dưới 06 tháng: 6,00%/năm.
  • Đối với USD: 0,00%/ năm.

Biểu phí này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/03/2023.