Lãi suất áp dụng từ ngày 06/6/2024
Tiền gửi có kỳ hạn (Hợp đồng tiền gửi) VND: lĩnh lãi cuối kỳ, lĩnh lãi hàng tháng, lĩnh lãi hàng quý mở tại quầy giao dịch và mở trên dịch vụ Tiền gửi Online - Esaving cụ thể:

Kỳ hạn Lĩnh lãi cuối kỳ
(%/năm)
Lĩnh lãi hàng quý (%/năm) Lĩnh lãi hàng tháng (%/năm)
Tuần 1 0.50%
2 0.50%
3 0.50%
Tháng 1 3.00%
2 3.10%   3.10%
3 3.40%   3.39%
6 4.60% 4.57% 4.56%
9 4.20% 4.16% 4.14%
12 5.40% 5.29% 5.27%
13 5.50%   5.35%
15 5.50% 5.35% 5.33%
18 5.50% 5.32% 5.30%
24 5.50% 5.25% 5.23%
36 5.50% 5.12% 5.10%