Tiền gửi có kỳ hạn (Hợp đồng tiền gửi) VND: lĩnh lãi cuối kỳ, lĩnh lãi hàng tháng, lĩnh lãi hàng quý mở tại quầy giao dịch và
mở trên dịch vụ Tiền gửi Online - Esaving
 cụ thể:
Kỳ hạn Lĩnh lãi
cuối kỳ
(%/năm)
Lĩnh lãi
hàng quý
(%/năm)
Lĩnh lãi
hàng tháng
(%/năm)
KKH 0.20%    
Tuần 1 1.00%    
2 1.00%    
3 1.00%    
Tháng 1 5.65%    
2 5.75%   5.74%
3 6.00%   5.97%
6 8.40% 8.31% 8.26%
9 8.70% 8.52% 8.46%
12 8.90% 8.62% 8.56%
13 8.90%   8.56%
15 9.00% 8.62% 8.56%
18 9.00% 8.53% 8.47%
24 9.00% 8.36% 8.30%
36 9.00% 8.05% 7.99%