Lãi suất áp dụng từ ngày 20/05/2023
Tiền gửi có kỳ hạn (Hợp đồng tiền gửi) VND: lĩnh lãi cuối kỳ, lĩnh lãi hàng tháng, lĩnh lãi hàng quý mở tại quầy giao dịch và
mở trên dịch vụ Tiền gửi Online - Esaving
 cụ thể:

Kỳ hạn

Lĩnh lãi

cuối kỳ

(%/năm)

Lĩnh lãi

hàng quý

(%/năm)

Lĩnh lãi

hàng tháng

(%/năm)

KKH

0.10%

Tuần

1

0.50%

2

0.50%

3

0.50%

Tháng

1

5.50%

2

5.50%

5.49%

3

5.50%

5.47%

6

7.80%

7.73%

7.68%

9

7.90%

7.75%

7.70%

12

8.10%

7.86%

7.81%

13

8.10%

7.81%

15

8.60%

8.25%

8.20%

18

8.70%

8.26%

8.21%

24

8.70%

8.10%

8.05%

36

8.70%

7.81%

7.76%