Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn VND: (áp dụng từ 12/08/2022 [VND])     

Kỳ hạn Lĩnh lãi
cuối kỳ
(%/năm)
Lĩnh lãi
hàng quý
(%/năm)
Lĩnh lãi
hàng tháng
(%/năm)
KKH 0.20    
Tuần 1 0.20    
2 0.20    
3 0.20    
Tháng 1 3.65    
2 3.85   3.84
3 4.00   3.99
6 6.40 6.35 6.32
9 6.60 6.49 6.46
12 6.70 6.54 6.50
13 6.70   6.49
15 6.70 6.49 6.45
18 6.70 6.44 6.40
24 6.70 6.34 6.30
36 6.70 6.15 6.12