Lãi suất áp dụng từ ngày 04/4/2024
Tiền gửi có kỳ hạn (Hợp đồng tiền gửi) VND: lĩnh lãi cuối kỳ, lĩnh lãi hàng tháng, lĩnh lãi hàng quý mở tại quầy giao dịch và mở trên dịch vụ Tiền gửi Online - Esaving cụ thể:

Kỳ hạn Lĩnh lãi cuối kỳ
(%/năm)
Lĩnh lãi hàng quý (%/năm) Lĩnh lãi hàng tháng (%/năm)
Tuần 1 0.50%
2 0.50%
3 0.50%
Tháng 1 2.65%    
2 2.75%   2.75%
3 2.80%   2.79%
6 3.90% 3.88% 3.87%
9 3.70% 3.67% 3.66%
12 3.70% 3.65% 3.64%
13 3.90%   3.83%
15 3.90% 3.83% 3.81%
18 3.90% 3.81% 3.80%
24 3.90% 3.77% 3.76%
36 3.90% 3.71% 3.69%