Biểu lãi suất Huy động EUR dành cho Khách hàng doanh nghiệp áp dụng từ ngày 27/05/2021
Tài khoản/Kỳ hạn Lãi suất EUR
(%/ năm)
TK TGTT 0,00%
 Từ 1 tháng trở lên 0,00%