Lãi suất "Tiết kiệm bậc thang" áp dụng từ ngày 01/06/2021

Kỳ hạn Lãi suất tiết kiệm bậc thang – lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm)
Từ 1 triệu đồng đến dưới
100 triệu đồng
Từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng Từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng Từ 1 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ đồng Từ 3 tỷ đồng
trở lên
01 tháng 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35
02 tháng 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55
03 tháng 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55
05 tháng 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55
06 tháng 5.20 5.20 5.20 5.25 5.30
07 tháng 5.20 5.20 5.20 5.25 5.30
09 tháng 5.20 5.20 5.20 5.25 5.30
10 tháng 5.20 5.20 5.20 5.25 5.30
12 tháng 5.70 5.70 5.70 5.75 5.80
18 tháng 6.00 6.00 6.00 6.05 6.10
24 tháng 6.00 6.00 6.00 6.05 6.10
36 tháng 6.30 6.30 6.30 6.35 6.40