Lãi suất "Tiết kiệm bậc thang" bằng VND có kỳ hạn lĩnh lãi cuối kỳ được mở tại quầy giao dịch và mở trên dịch vụ Tiền gửi Online – Esaving

Kỳ hạn Lãi suất tiết kiệm bậc thang – lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm)
Từ 1 triệu đồng đến dưới
100 triệu đồng
Từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng Từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng Từ 1 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ đồng Từ 3 tỷ đồng
trở lên
1 tháng 5.65% 5.65% 5.65% 5.65% 5.65%
2 tháng 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75%
3 tháng 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00%
5  tháng 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00%
6 tháng 7.60% 7.60% 7.60% 7.65% 7.70%
7 tháng 7.70% 7.70% 7.70% 7.75% 7.80%
9 tháng 7.90% 7.90% 7.90% 7.95% 8.00%
10 tháng 7.90% 7.90% 7.90% 7.95% 8.00%
12 tháng 8.04% 8.04% 8.04% 8.09% 8.14%
18 tháng 8.40% 8.40% 8.40% 8.45% 8.50%
24 tháng 8.40% 8.40% 8.40% 8.45% 8.50%
36 tháng 8.40% 8.40% 8.40% 8.45% 8.50%