Tiết kiệm bậc thang bằng VND có kỳ hạn lĩnh lãi cuối kỳ được mở tại quầy giao dịch và mở trên dịch vụ Tiền gửi Online – Esaving, cụ thể:

Kỳ hạn Lãi suất tiết kiệm bậc thang – lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm)
Từ 1 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng Từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng Từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng Từ 1 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ đồng Từ 3 tỷ đồng
trở lên
1 tháng 5.65% 5.65% 5.65% 5.65% 5.65%
2 tháng 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75%
3 tháng 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00%
5 tháng 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00%
6 tháng 7.90% 7.90% 7.90% 7.95% 8.00%
7 tháng 8.10% 8.10% 8.10% 8.15% 8.20%
9 tháng 8.20% 8.20% 8.20% 8.25% 8.30%
10 tháng 8.20% 8.20% 8.20% 8.25% 8.30%
12 tháng 8.40% 8.40% 8.40% 8.45% 8.50%
18 tháng 9.00% 9.00% 9.00% 9.05% 9.10%
24 tháng 9.00% 9.00% 9.00% 9.05% 9.10%
36 tháng 9.00% 9.00% 9.00% 9.05% 9.10%