Lãi suất "Tiết kiệm bậc thang" được mở tại quầy giao dịch và mở trên dịch vụ Tiền gửi Online – Esaving áp dụng từ ngày 04/4/2024

Kỳ hạn Lãi suất tiết kiệm bậc thang – lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm)
Từ 1 triệu đồng đến dưới
100 triệu đồng
Từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng Từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng Từ 1 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ đồng Từ 3 tỷ đồng
trở lên
1 tháng 2.65% 2.65% 2.65% 2.70% 2.75%
2 tháng 2.75% 2.75% 2.75% 2.80% 2.85%
3 tháng 2.80% 2.80% 2.80% 2.85% 2.90%
5 tháng 2.80% 2.80% 2.80% 2.85% 2.90%
6 tháng 3.90% 3.90% 3.90% 3.95% 4.00%
7 tháng 3.70% 3.70% 3.70% 3.75% 3.80%
9 tháng 3.70% 3.70% 3.70% 3.75% 3.80%
10 tháng 3.70% 3.70% 3.70% 3.75% 3.80%
12 tháng 3.70% 3.70% 3.70% 3.75% 3.80%
18 tháng 3.90% 3.90% 3.90% 3.95% 4.00%
24 tháng 3.90% 3.90% 3.90% 3.95% 4.00%
36 tháng 3.90% 3.90% 3.90% 3.95% 4.00%