Lãi suất "Tiết kiệm bậc thang" được mở tại quầy giao dịch và mở trên dịch vụ Tiền gửi Online – Esaving áp dụng từ ngày 06/6/2024

Kỳ hạn Lãi suất tiết kiệm bậc thang – lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm)
Từ 1 triệu đồng đến dưới
100 triệu đồng
Từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng Từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng Từ 1 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ đồng Từ 3 tỷ đồng
trở lên
1 tháng 3.00% 3.00% 3.00% 3.05% 3.10%
2 tháng 3.10% 3.10% 3.10% 3.15% 3.20%
3 tháng 3.40% 3.40% 3.40% 3.45% 3.50%
5 tháng 3.40% 3.40% 3.40% 3.45% 3.50%
6 tháng 4.60% 4.60% 4.60% 4.65% 4.70%
7 tháng 4.20% 4.20% 4.20% 4.25% 4.30%
9 tháng 4.20% 4.20% 4.20% 4.25% 4.30%
10 tháng 4.20% 4.20% 4.20% 4.25% 4.30%
12 tháng 5.40% 5.40% 5.40% 5.45% 5.50%
18 tháng 5.50% 5.50% 5.50% 5.55% 5.60%
24 tháng 5.50% 5.50% 5.50% 5.55% 5.60%
36 tháng 5.50% 5.50% 5.50% 5.55% 5.60%