Lãi suất áp dụng từ ngày 25/05/2023

Tiết kiệm chọn ngày linh hoạt bằng VND có kỳ hạn lĩnh lãi cuối kỳ được mở tại quầy giao dịch, cụ thể:

Kỳ hạn

Lãi suất VND (%/năm)

7 ngày - 13 ngày

0.50%

14 ngày - 20 ngày

0.50%

21 ngày – 29 ngày

0.50%

30 ngày – 58 ngày

5.00%

59 ngày – 88 ngày

5.00%

89 ngày – 119 ngày

5.00%

120 ngày –149 ngày

5.00%

150 ngày – 180 ngày

5.00%

181 ngày – 211 ngày

7.80%

212 ngày – 241 ngày

7.80%

242 ngày – 272 ngày

7.90%

273 ngày – 302 ngày

7.90%

303 ngày – 333 ngày

8.00%

334 ngày – 364 ngày

8.00%

365 ngày – 392 ngày

8.10%