“Tiết kiệm chọn ngày linh hoạt” là hình thức tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn trong đó Khách hàng (KH) có thể linh hoạt lựa chọn kỳ hạn gửi theo ngày phù hợp với mục tiêu và kế hoạch tài chính của KH. Áp dụng từ ngày 01/06/2021

Kỳ hạn Lãi suất VND
(%/năm)
07 ngày - 13 ngày 0.20
14 ngày - 20 ngày 0.20
21 ngày – 29 ngày 0.20
30 ngày – 58 ngày 3.35
59 ngày – 88 ngày 3.55
89 ngày – 119 ngày 3.55
120 ngày –149 ngày 3.55
150 ngày – 180 ngày 3.55
181 ngày – 211 ngày 5.20
212 ngày – 241 ngày 5.20
242 ngày – 272 ngày 5.20
273 ngày – 302 ngày 5.20
303 ngày – 333 ngày 5.20
334 ngày – 364 ngày 5.20
365 ngày – 392 ngày 5.70