“Tiết kiệm chọn ngày linh hoạt” bằng VND có kỳ hạn lĩnh lãi cuối kỳ được mở tại quầy giao dịch, áp dụng từ ngày 12/08/2022

Kỳ hạn Lãi suất VND (%/năm)
7 ngày - 13 ngày 0.20
14 ngày - 20 ngày 0.20
21 ngày – 29 ngày 0.20
30 ngày – 58 ngày 4.00
59 ngày – 88 ngày 4.00
89 ngày – 119 ngày 4.00
120 ngày –149 ngày 4.00
150 ngày – 180 ngày 4.00
181 ngày – 211 ngày 6.40
212 ngày – 241 ngày 6.50
242 ngày – 272 ngày 6.50
273 ngày – 302 ngày 6.60
303 ngày – 333 ngày 6.60
334 ngày – 364 ngày 6.60
365 ngày – 392 ngày 6.70