Lãi suất áp dụng từ ngày 10/11/2023

Tiết kiệm chọn ngày linh hoạt bằng VND có kỳ hạn lĩnh lãi cuối kỳ được mở tại quầy giao dịch, cụ thể:

Kỳ hạn Lãi suất VND (%/năm)
7 ngày - 13 ngày 0.50%
14 ngày - 20 ngày 0.50%
21 ngày – 29 ngày 0.50%
30 ngày – 58 ngày 3.45%
59 ngày – 88 ngày 3.55%
89 ngày – 119 ngày 3.65%
120 ngày –149 ngày 3.65%
150 ngày – 180 ngày 3.65%
181 ngày – 211 ngày 4.40%
212 ngày – 241 ngày 4.30%
242 ngày – 272 ngày 4.30%
273 ngày – 302 ngày 4.30%
303 ngày – 333 ngày 4.30%
334 ngày – 364 ngày 4.30%
365 ngày – 392 ngày 4.20%