Lãi suất áp dụng từ ngày 06/6/2024

Tiết kiệm chọn ngày linh hoạt bằng VND có kỳ hạn lĩnh lãi cuối kỳ được mở tại quầy giao dịch, cụ thể:

Kỳ hạn Lãi suất VND (%/năm)
4 ngày - 7 ngày 0.50%
8 ngày - 14 ngày 0.50%
15 ngày - 27 ngày 0.50%
28 ngày – 33 ngày 3.00%
34 ngày – 64 ngày 3.10%
65 ngày – 95 ngày 3.40%
95 ngày – 125 ngày 3.40%
126 ngày –155 ngày 3.40%
156 ngày – 186 ngày 4.60%
187 ngày – 217 ngày 4.20%
218 ngày – 247 ngày 4.20%
248 ngày – 278 ngày 4.20%
279 ngày – 308 ngày 4.20%
309 ngày – 339 ngày 4.20%
340 ngày – 367 ngày 5.40%