Lãi suất tiết kiệm USD (%/năm): áp dụng từ ngày 18/12/2015.

Kỳ hạn Lĩnh lãi cuối kỳ Lĩnh lãi hàng quý Lĩnh lãi hàng tháng Lĩnh lãi trước
Không kỳ hạn 0.00 - - -
01 tháng 0.00 - - 0.00
02 tháng 0.00 - 0.00 0.00
03 tháng 0.00 - 0.00 0.00
04 tháng 0.00 - 0.00 0.00
05 tháng 0.00 - 0.00 0.00
06 tháng 0.00 0.00 0.00 0.00
07 tháng 0.00 0.00 0.00
08 tháng 0.00 0.00 0.00
09 tháng 0.00 0.00 0.00 0.00
10 tháng 0.00 0.00 0.00
11 tháng 0.00 0.00 0.00
12 tháng 0.00 0.00 0.00 0.00
13 tháng 0.00 0.00 0.00
15 tháng 0.00 0.00 0.00 0.00
18 tháng 0.00 0.00 0.00 0.00
24 tháng 0.00 0.00 0.00 0.00
36 tháng 0.00 0.00 0.00 0.00
48 tháng 0.00 0.00 0.00 0.00
60 tháng 0.00 0.00 0.00 0.00

Lãi suất TGTT USD: 0.00 %/năm (áp dụng từ ngày 18/12/2015)