Lãi suất tiết kiệm VND (%/năm): áp dụng từ ngày 01/04/2022
Tại Quầy giao dịch:

Kỳ hạn Lĩnh lãi cuối kỳ Lĩnh lãi hàng quý Lĩnh lãi hàng tháng Lĩnh lãi trước
Không kỳ hạn 0.20      
01 tuần 0.20      
02 tuần 0.20      
03 tuần 0.20      
01 tháng 3.65     3.64
02 tháng 3.80   3.79 3.78
03 tháng 4.00   3.99 3.96
04 tháng 4.00   3.98 3.95
05 tháng 4.00   3.97 3.93
06 tháng 5.60 5.56 5.54 5.45
07 tháng 5.60   5.52 5.42
08 tháng 5.70   5.61 5.49
09 tháng 5.70 5.62 5.59 5.47
10 tháng 5.70   5.58 5.44
11 tháng 5.70   5.57 4.42
12 tháng 5.70 5.58 5.56 5.39
13 tháng (*) 8.30 (*)  
15 tháng 5.70 5.54 5.52 5.32
18 tháng 6.00 5.79 5.76 5.50
24 tháng 6.00 5.71 5.68 5.36
36 tháng 6.30 5.81 5.78 5.30
48 tháng 6.40 5.74 5.71 5.10
60 tháng 6.40 5.59 5.57 4.85

Trên dịch vụ Tiền gửi Online – Esaving và trên ứng dụng AB Ditizen – Msaving:

Kỳ hạn Lĩnh lãi cuối kỳ Lĩnh lãi hàng quý Lĩnh lãi hàng tháng Lĩnh lãi trước
Không kỳ hạn 0.20      
01 tuần 0.20      
02 tuần 0.20      
03 tuần 0.20      
01 tháng 3.85     3.84
02 tháng 3.90   3.89 3.87
03 tháng 4.00   3.99 3.96
04 tháng 4.00   3.98 3.95
05 tháng 4.00   3.97 3.93
06 tháng 5.80 5.76 5.73 5.64
07 tháng 5.80   5.72 5.61
08 tháng 5.90   5.80 5.68
09 tháng 5.90 5.82 5.79 5.65
10 tháng 5.90   5.77 5.62
11 tháng 5.90   5.76 5.60
12 tháng 5.90 5.77 5.75 5.57
13 tháng 5.90 5.73 5.55
15 tháng 5.70 5.54 5.52 5.32
18 tháng 6.00 5.79 5.76 5.50
24 tháng 6.00 5.71 5.68 5.36
36 tháng 6.30 5.81 5.78 5.30
48 tháng 6.40 5.74 5.71 5.10
60 tháng 6.40 5.59 5.57 4.85


Lãi suất TGTT VND: 0.20 %/năm (áp dụng từ ngày 13/05/2020).
(*) Lãi suất tham chiếu cho các khoản vay: 8.3%/năm.