Lãi suất áp dụng từ ngày 06/6/2024

Tại Quầy giao dịch:

Kỳ hạn Lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm) Lĩnh lãi hàng quý (%/năm) Lĩnh lãi hàng tháng (%/năm) Lĩnh lãi trước (%/năm)
KKH 0.10%
Tuần 1 0.50%
2 0.50%
3 0.50%
Tháng 1 3.00% 2.99%
2 3.10% 3.10% 3.08%
3 3.40% 3.39% 3.37%
4 3.40% 3.39% 3.36%
5 3.40% 3.38% 3.35%
6 4.60% 4.57% 4.56% 4.50%
7 4.20% 4.16% 4.10%
8 4.20% 4.15% 4.09%
9 4.20% 4.16% 4.14% 4.07%
10 4.20% 4.14% 4.06%
11 4.20% 4.13% 4.04%
12 5.40% 5.29% 5.27% 5.12%
13 5.50% 5.35% 5.19%
15 5.50% 5.35% 5.33% 5.15%
18 5.50% 5.32% 5.30% 5.08%
24 5.50% 5.25% 5.23% 4.95%
36 5.50% 5.12% 5.10% 4.72%
48 5.50% 5.00% 4.98% 4.51%
60 5.50% 4.89% 4.87% 4.31%

(*) Lãi suất 13 tháng nêu trên áp dụng đối với các trường hợp mở mới/ tái tục các khoản tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng có mức tiền gửi nhỏ hơn 1,500 tỷ đồng.

Biểu lãi suất tiết kiệm trên kênh Online – Esaving và ứng dụng AB Ditizen – Msaving:
  
Kỳ hạn Lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm) Lĩnh lãi hàng quý (%/năm) Lĩnh lãi hàng tháng (%/năm) Lĩnh lãi trước (%/năm)
Tuần 1 0.50%
2 0.50%
3 0.50%
Tháng 1 3.20% 3.19%
2 3.30% 3.30% 3.28%
3 3.60% 3.59% 3.57%
4 3.60% 3.58% 3.56%
5 3.60% 3.58% 3.55%
6 4.80% 4.77% 4.75% 4.69%
7 4.40% 4.35% 4.29%
8 4.40% 4.34% 4.27%
9 4.40% 4.35% 4.34% 4.26%
10 4.40% 4.33% 4.24%
11 4.40% 4.32% 4.23%
12 5.60% 5.49% 5.46% 5.30%
13 5.70% 5.54% 5.37%
15 5.70% 5.54% 5.52% 5.32%
18 5.70% 5.51% 5.48% 5.25%
24 5.70% 5.43% 5.41% 5.12%
36 5.70% 5.30% 5.27% 4.87%
48 5.70% 5.17% 5.15% 4.64%
60 5.70% 5.05% 5.03% 4.44%