Lãi suất áp dụng từ ngày 03/10/2023

Tại Quầy giao dịch:

Kỳ hạn Lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm) Lĩnh lãi hàng quý (%/năm) Lĩnh lãi hàng tháng (%/năm) Lĩnh lãi trước (%/năm)
KKH 0.10%
Tuần 1 0.50%
2 0.50%
3 0.50%
Tháng 1 3.45% 3.44%
2 3.55% 3.54% 3.53%
3 3.65% 3.64% 3.62%
4 3.65% 3.63% 3.61%
5 3.65% 3.63% 3.60%
6 4.40% 4.38% 4.36% 4.31%
7 4.70%   4.65% 4.57%
8 4.70%   4.64% 4.56%
9 4.40% 4.35% 4.34% 4.26%
10 4.40%   4.33% 4.24%
11 4.40%   4.32% 4.23%
12 4.20% 4.14% 4.12% 4.03%
13 4.10% (*) 4.02% 3.93%
15 4.10% 4.02% 4.01% 3.90%
18 4.10% 4.00% 3.99% 3.86%
24 4.10% 3.96% 3.95% 3.79%
36 4.10% 3.89% 3.87% 3.65%
48 3.70% 3.47% 3.46% 3.22%
60 3.70% 3.41% 3.40% 3.12%

Trong đó: Đối với kỳ hạn gửi 13 tháng:
- Lãi suất 13 tháng (*) nêu trên áp dụng đối với các trường hợp mở mới/ tái tục các khoản tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng có mức tiền gửi nhỏ hơn 1,500 tỷ đồng.

Biểu lãi suất tiết kiệm trên kênh Online – Esaving và ứng dụng AB Ditizen – Msaving:

Kỳ hạn Lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm) Lĩnh lãi hàng quý (%/năm) Lĩnh lãi hàng tháng (%/năm) Lĩnh lãi trước (%/năm)
Tuần 1 0.50%
2 0.50%
3 0.50%
Tháng 1 3.70% 3.69%
2 3.80% 3.79% 3.78%
3 3.90% 3.89% 3.86%
4 3.90% 3.88% 3.85%
5 3.90% 3.87% 3.84%
6 4.90% 4.87% 4.85% 4.78%
7 5.20% 5.13% 5.05%
8 5.20% 5.12% 5.03%
9 4.90% 4.84% 4.82% 4.73%
10 4.90% 4.81% 4.71%
11 4.90% 4.80% 4.69%
12 4.70% 4.62% 4.60% 4.49%
13 4.40% 4.31% 4.20%
15 4.40% 4.31% 4.29% 4.17%
18 4.40% 4.28% 4.27% 4.13%
24 4.40% 4.24% 4.22% 4.04%
36 4.40% 4.15% 4.14% 3.89%
48 4.00% 3.73% 3.72% 3.45%
60 4.00% 3.66% 3.65% 3.33%