Lãi suất áp dụng từ ngày 07/02/2024

Tại Quầy giao dịch:

Kỳ hạn Lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm) Lĩnh lãi hàng quý (%/năm) Lĩnh lãi hàng tháng (%/năm) Lĩnh lãi trước (%/năm)
KKH 0.10%
Tuần 1 0.50%
2 0.50%
3 0.50%
Tháng 1 2.65% 2.64%
2 2.75% 2.75% 2.74%
3 3.00% 2.99% 2.98%
4 3.00% 2.99% 2.97%
5 3.00% 2.99% 2.96%
6 4.40% 4.38% 4.36% 4.31%
7 4.40% 4.35% 4.29%
8 4.40% 4.34% 4.27%
9 4.10% 4.06% 4.05% 3.98%
10 4.10% 4.04% 3.96%
11 4.10% 4.03% 3.95%
12 4.10% 4.04% 4.02% 3.94%
13 4.20% (*) 4.11% 4.02%
15 4.20% 4.11% 4.10% 3.99%
18 4.20% 4.09% 4.08% 3.95%
24 4.20% 4.05% 4.04% 3.87%
36 4.20% 3.98% 3.96% 3.73%
48 4.20% 3.90% 3.89% 3.60%
60 4.20% 3.83% 3.82% 3.47%

Trong đó: Đối với kỳ hạn gửi 13 tháng:
- Lãi suất 13 tháng (*) nêu trên áp dụng đối với các trường hợp mở mới/ tái tục các khoản tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng có mức tiền gửi nhỏ hơn 1,500 tỷ đồng.

Biểu lãi suất tiết kiệm trên kênh Online – Esaving và ứng dụng AB Ditizen – Msaving:

Kỳ hạn Lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm) Lĩnh lãi hàng quý (%/năm) Lĩnh lãi hàng tháng (%/năm) Lĩnh lãi trước (%/năm)
Tuần 1 0.50%
2 0.50%
3 0.50%
Tháng 1 3.00% 2.99%
2 3.10% 3.10% 3.08%
3 3.20% 3.19% 3.17%
4 3.20% 3.19% 3.17%
5 3.20% 3.18% 3.16%
6 4.70% 4.67% 4.65% 4.59%
7 4.60% 4.55% 4.48%
8 4.60% 4.54% 4.46%
9 4.30% 4.25% 4.24% 4.17%
10 4.30% 4.23% 4.15%
11 4.30% 4.22% 4.14%
12 4.30% 4.23% 4.22% 4.12%
13 4.40% 4.31% 4.20%
15 4.40% 4.31% 4.29% 4.17%
18 4.40% 4.28% 4.27% 4.13%
24 4.40% 4.24% 4.22% 4.04%
36 4.40% 4.15% 4.14% 3.89%
48 4.40% 4.07% 4.06% 3.74%
60 4.40% 4.00% 3.98% 3.61%