Lãi suất tiết kiệm VND (%/năm): áp dụng từ ngày 12/08/2022
Tại Quầy giao dịch:

Kỳ hạn Lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm) Lĩnh lãi hàng quý (%/năm) Lĩnh lãi hàng tháng (%/năm) Lĩnh lãi trước (%/năm)
KKH 0.20      
Tuần 1 0.20      
2 0.20      
3 0.20      
Tháng 1 3.65     3.64
2 3.80   3.79 3.78
3 4.00   3.99 3.96
4 4.00   3.98 3.95
5 4.00   3.97 3.93
6 6.40 6.35 6.32 6.20
7 6.50 6.40 6.26
8 6.50 6.38 6.23
9 6.60 6.49 6.46 6.28
10 6.60 6.44 6.25
11 6.60 6.42 6.22
12 6.20 6.06 6.03 5.84
13 8.80 (*)
15 6.70 6.49 6.45 6.18
18 6.70 6.44 6.40 6.09
24 6.70 6.34 6.30 5.91
36 6.70 6.15 6.12 5.58
48 6.70 5.98 5.95 5.28
60 6.70 5.82 5.79 5.02

Trên dịch vụ Tiền gửi Online – Esaving và trên ứng dụng AB Ditizen – Msaving:

Kỳ hạn Lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm) Lĩnh lãi hàng quý (%/năm) Lĩnh lãi hàng tháng (%/năm) Lĩnh lãi trước (%/năm)
KKH 0.20      
Tuần 1 0.20      
2 0.20      
3 0.20      
Tháng 1 3.85     3.84
2 3.90   3.89 3.87
3 4.00   3.99 3.96
4 4.00   3.98 3.95
5 4.00   3.97 3.93
6 6.50 6.45 6.42 6.30
7 6.60 6.50 6.36
8 6.60 6.48 6.33
9 6.70 6.59 6.56 6.38
10 6.70 6.54 6.35
11 6.70 6.52 6.32
12 6.80 6.63 6.60 6.37
13 6.80 6.58 6.33
15 6.80 6.59 6.55 6.28
18 6.80 6.54 6.50 6.19
24 6.80 6.44 6.40 6.01
36 6.80 6.25 6.22 5.68
48 6.80 6.08 6.05 5.38
60 6.80 5.92 5.89 5.12

Lãi suất TGTT VND: 0.20 %/năm (áp dụng từ ngày 13/05/2020).

(*) Lãi suất tham chiếu cho các khoản vay: 8.8%/năm.