Vui lòng xem chi tiết các Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/4/2021 tại đây