Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ : Bà Đỗ Anh Thư – Giám đốc VP HĐQT , chi tiết tại đây.