Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) trân trọng thông báo việc thực hiện đợt chào bán cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu cụ thể như sau:
1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình
2. Mã cổ phiếu: ABB

3. Sàn giao dịch: UPCOM
4. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
5. Số lượng cổ phiếu chào bán: 114.262.271 cổ phiếu
6. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
7. Tổng giá trị vốn huy động: 1.142.622.710.000 đồng
8. Ngày đăng ký cuối cùng (Ngày chốt Danh sách Cổ đông): 10/11/2021
9. Phương thức phân phối: thông qua việc thực hiện quyền của Cổ đông hiện hữu.
Tỷ lệ thực hiện quyền: 5:1 (01 cổ phiếu hiện sở hữu được hưởng 01 quyền, 05 quyền được mua 01 cổ phiếu mới).
Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết: Số lượng cổ phiếu được mua thêm được làm tròn xuống đến hàng đơn vị (cắt bỏ phần thập phân nếu có). Số lượng cổ phiếu hình thành từ cổ phiếu lẻ do làm tròn đến hàng đơn vị và số cổ phiếu hết thời hạn mà Cổ đông/Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền mua không đăng ký và nộp tiền mua sẽ được HĐQT phân phối cho đối tượng khác theo giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu và sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 12.346 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua. Với tỷ lệ thực hiện quyền 5:1, Cổ đông A có 12.346 quyền mua và được mua (12.346x1)/5=2.469,2 cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống thì số cổ phiếu được mua của Cổ đông A là 2.469 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh là 0,2 cổ phiếu sẽ được HĐQT phân phối cho đối tượng khác theo quy định.
10. Chuyển nhượng quyền mua
a) Thời hạn: từ 18/11/2021 đến hết 03/12/2021.
b) Cổ đông, Nhà đầu tư khi nhận chuyển nhượng quyền mua chịu trách nhiệm tuân thủ quy định giới hạn sở hữu và hạn chế sau đây:
- Nhà đầu tư nước ngoài không được nhận chuyển nhượng quyền mua từ các Cổ đông khác, trừ trường hợp các nhà đầu tư nước ngoài chuyển nhượng quyền mua cho nhau. Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài chưa là cổ đông nhận chuyển nhượng quyền mua để trở thành Cổ đông ABBANK và trường hợp Cổ đông nước ngoài thực hiện quyền mua phải được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- Việc nhận chuyển nhượng quyền mua của Cổ đông, nhà đầu tư phải bảo đảm không dẫn tới việc vi phạm giới hạn sở hữu, cụ thể:
+ Cổ đông là cá nhân không sở hữu quá 5% vốn điều lệ ABBANK;
+ Cổ đông là tổ chức không sở hữu quá 15% vốn điều lệ ABBANK;
+ Cổ đông và người có liên quan của Cổ đông đó sở hữu không quá 20% vốn điều lệ ABBANK.
- Cổ đông, nhà đầu tư và người có liên quan của họ đã sở hữu từ 5% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng khác không được nhận chuyển nhượng quyền mua để mua thêm dẫn đến việc đồng thời sở hữu từ 5% vốn điều lệ của ABBANK.
- Cổ đông, nhà đầu tư dự kiến nhận chuyển nhượng quyền mua để mua cổ phần dẫn đến trở thành Cổ đông lớn của ABBANK và Cổ đông lớn nhận chuyển nhượng quyền mua, thực hiện quyền mua phải được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện.
- Quyền mua không được phép chuyển nhượng cho công ty con của ABBANK hoặc tổ chức tín dụng, doanh nghiệp khác mà ABBANK đang sở hữu cổ phần, phần vốn góp.
c) Cổ đông cá nhân chuyển nhượng quyền mua chịu trách nhiệm nộp thuế TNCN theo quy định (0,1% tổng giá trị chuyển nhượng theo thoả thuận của các Bên).
11. Thời hạn đăng ký đặt mua, nộp tiền mua và nghĩa vụ tuân thủ của cổ đông
a) Thời hạn: Từ 18/11/2021 đến hết 08/12/2021.
b) Cổ đông/Người sở hữu quyền mua thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của cổ đông theo đúng quy định tại Điều 54 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (được sửa đổi, bổ sung), Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của Thống đốc NHNN quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các quy định pháp luật khác có liên quan, trong đó: (i) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn mua cổ phần tại ABBANK; không sử dụng nguồn vốn do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cấp tín dụng để mua cổ phần của ABBANK; không được mua cổ phần của ABBANK dưới tên của cá nhân, pháp nhân khác dưới mọi hình thức, trừ trường hợp ủy thác theo quy định của pháp luật; cổ đông nhận ủy thác đầu tư cho tổ chức, cá nhân khác phải cung cấp cho ABBANK thông tin về chủ sở hữu thực sự của số cổ phần mà mình nhận ủy thác đầu tư trong ABBANK. ABBANK có quyền đình chỉ quyền cổ đông của các cổ đông này trong trường hợp phát hiện cổ đông không cung cấp thông tin xác thực về chủ sở hữu thực sự các cổ phần; (ii) Chịu trách nhiệm tuân thủ quy định của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (được sửa đổi, bổ sung) và các văn bản pháp luật liên quan về giới hạn sở hữu cổ phần của cổ đông, cổ đông và người có liên quan; (iii) Chịu trách nhiệm tuân thủ quy định pháp luật về cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, cổ đông lớn, cổ đông lớn và người có liên quan.
Cam kết mặc định: Bằng việc nộp tiền mua cổ phiếu ABB, Cổ đông/Người sở hữu quyền mua mặc định thừa nhận và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đã đọc, hiểu rõ bản Cáo bạch, các thông tin liên quan của đợt chào bán; đồng thời cam kết đã bảo đảm tuân thủ các nghĩa vụ nêu trên cũng như các quy định khác có liên quan của pháp luật và Điều lệ của ABBANK.

c) Phiếu đăng ký mua (kèm theo bản kê người có liên quan theo mẫu đính kèm; Cổ đông cũng có thể download từ địa chỉ https://www.abbank.vn/thong-tin/tin-tuc-co-dong. Cổ đông gửi Phiếu đăng ký đến ABBANK trực tiếp hoặc gửi qua email: muacophieu@abbank.vn, Viber/Zalo số: 0767544067) 
12. Địa điểm thực hiện chuyển nhượng quyền mua và nộp tiền mua:
Để không bị ảnh hưởng đến quyền lợi của Cổ đông và thuận lợi cho công tác theo dõi, cập nhật thông tin, đề nghị Cổ đông lưu ý thực hiện đúng hướng dẫn sau đây:
a) Đối với Cổ đông ĐÃ lưu ký cổ phiếu ABB Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký/Công ty Chứng khoán nơi Cổ dông mở tài khoản lưu ký theo thông báo cụ thể của Thành viên lưu ký/Công ty chứng khoán đó.
b) Đối với Cổ đông CHƯA lưu ký cổ phiếu ABB: Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua qua tổ chức được ABBANK ủy thác thực hiện là Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) tại Trụ sở và các Chi nhánh ABS (Cổ đông mang theo CCCD/CMND và Thông báo về quyền mua dã được ABBANK gửi đến Cổ đông).
Cổ đông nộp tiền mua vào Tài khoản của Ngân hàng TMCP An Bình theo Số tài khoản: 12211000689686 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Hà Thành. Trường hợp Cổ đông mong muốn được hỗ trợ theo dõi, rà soát trước khi chuyển tiền vào Tài khoản phong toả nhận tiền mua của đợt chào bán theo quy định thì Cổ đông có thể nộp tiền mua qua tài khoản của trước 15 giờ ngày 08/12/2021. theo số tài khoản: 0111056602083 tại ABBANK – CN Hà Nội – Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình.
Nội dung nộp tiền: Để thuận lợi cho việc tra soát, đề nghị Cổ đông ghi đúng cú pháp: [Họ tên Cổ đông]_[Số CMND/ĐKDN]_DT [Số ĐT] nộp tiền mua [số lượng] CP ABB (VD: Nguyen Van A 0123456789012 DT 0987654321 nop tien mua 1000 CP ABB)
13. Địa điểm công bố thông tin đợt chào bán:
Quý Cổ đông tìm hiểu thông tin về đợt chào bán trên trang thông tin điện tử của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (www.ssc.gov.vn); Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (www.hnx.vn); Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (www.vsd.vn); Ngân hàng TMCP An Bình (www.abbank.vn); Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (www.abs.vn); Báo Đầu tư chứng khoán (https://tinnhanhchungkhoan.vn/thong-bao-bo-cao/). Toàn văn Bản cáo bạch có tại website: www.abbank.vnwww.abs.vn
14. Trường hợp cần thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:   
Phòng Lưu ký, ABS 
Tầng 16, Toà nhà Geleximco,
36 Hoàng Cầu, Đống Đa, HN.
ĐT: 024 35624626 (Nhánh 4)
Fax: 024.35 624 628     
Website: www.abs.vn
Văn phòng HĐQT, ABBANK
Tầng 3, Toà nhà Geleximco,
36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội.
ĐT: 024- 3761 2888 Máy lẻ 1383 hoặc 1382
Lầu 8, số 2-2A Phan Đình Giót, Q Tân Bình, TP HCM
ĐT: 028-38244855, Máy lẻ 1802, 1803
Email: muacophieu@abbank.vn Viber/Zalo số: 0767544067
Website: www.abbank.vn