Thông tin sản phẩm:
  • Loại tiền gửi: VND
  • Số tiền tối thiểu: 500.000 VND
  • Kỳ hạn: từ 1 tuần đến 36 tháng.  
  • Hình thức lĩnh lãi: Lĩnh lãi cuối kỳ, lãi hàng tháng, lãi hàng quý.
Đối tượng: Khách hàng là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam với thời hạn từ 06 tháng trở lên